Новини

Променят Закона за водите, единен орган ще контролира язовирните стени

Подготвени са и предстои да бъдат приети от Народното събрание промени в Закона за водите, с които ще се въведе единен национален контролен орган по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние. Това заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева на Третата конференция на парламентаристите от дунавските държави. На форума, който се провежда в Националното събрание на Република Сърбия, Цецка Цачева направи изказване по една от трите основни теми – управление на водите и предотвратяване на наводнения в басейна на река Дунав. Единният национален контролен орган ще осигурява и безопасната експлоатация на язовирните стени, както и изпълнението на дейности по възстановяване на технологичната и конструктивната сигурност, посочи Цецка Цачева. Наводненията, включително в басейна на река Дунав, не признават национални и административни граници и отново създават необходимостта от единна посока в управлението и от взаимопомощ при превенцията на риска и възстановяване на щетите, отбеляза председателят на Народното събрание. Цецка Цачева допълни, че е налице дългогодишна история на сътрудничество в рамките на Международната комисия за опазване на река Дунав, както и в рамките на органите на ЕС с приемането на Директивата за наводненията. В изпълнение на изискванията на Директивата за наводнения, за страната сме определили районите със значителен потенциален риск от наводнения на всеки район за басейново управление, посочи тя. Целият българо-румънски участък на река Дунав е определен като район със значителен потенциален риск от наводнения и е съгласуван като трансграничен такъв между България и Румъния. В изпълнение на поетите ангажименти бе разработена Програма ,,Дунав" 2014-2020, като териториалният й обхват съвпада с този на Дунавската стратегия, отбеляза председателят на парламента. Тази програма ще даде възможност на страните да задълбочат сътрудничество помежду си, а финансовият ресурс по нея никак не е малък. В партньорство местните, регионални и национални власти и институции ще могат да изпълнят проекти с висока добавена стойност, което ще допринесе за интегрираното развитие на Дунавския район, заяви Цецка Цачева. По думите й има всички необходими условия за повишаване на благосъстоянието на Дунавския регион, в частност чрез подобряване на състоянието на водите и за предотвратяване и смекчаване на въздействието от климатичните изменения. На третата конференция парламентаристите от дунавските държави дебатират и по темите развитие на железопътния, сухопътния и въздушния транспорт в Дунавския регион и инвестиции в изследванията и науката като движеща сила за развитието на Дунавския регион.