Новини

Отвориха ценовите оферти за строителството на първия етап на третия метролъч

metro - 13Отвориха плик №3 „Предлагана цена” на допуснатите участници в процедурата за избор на изпълнители на "Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния – „Депо бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – Централна градска част – жк. Овча купел”, Първи етап – от КМ 4+950 до КМ 11+966,34 по обособени позиции” от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед РД-12-010/22.01.2015 г. Общата дължина на участъка е 7 км и 7 метростанции.   Плик №3 на допуснатите участници е отворен по ред на постъпване на офертите. За отделните обособени позиции са предложени следните цени: За Обособена позиция № 1: Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на тунело-пробивна машина) до км 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции: - Обединение "ЕНЕРГО МЕТРО 3" – 71 313 313,00 лв. без ДДС; - Обединение "ГЕОМЕТРО - СК" – 49 500 001,00 лв. без ДДС; - Обединение „МЕТРО БЪЛГАРИЯ” – 65 012 023,65 лв. без ДДС; - Обединение „МЕТРО-3-2014” ДЗЗД – 47 774 281,88 лв. без ДДС.   За Обособена позиция № 2: Участък от км 8+996,69 (край на МС 11) до км 6+561,05 (МС 8) с 3 бр. метростанции: - ДЗЗД "МЕТРО БИЛД ЦЕНТЪР" – 93 895 303,21 лв. без ДДС; - Обединение "МЕТРО ЦЕНТЪР" – 96 026 518,35 лв. без ДДС.   За Обособена позиция № 3: Участък от км 6+561,05 (МС 8) до 4+950 с 2 бр. метростанции: - Обединение „МЕТРО СТРОИТЕЛСТВО” – 75 582 112,20 лв. без ДДС;   За Обособена позиция № 4: Тунелен участък, изпълняван с тунело-пробивна машина (ТПМ) от км11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта): - Гражданско дружество „ДВУ – 195 231 553,91 лв. без ДДС; - Дружество по ЗЗД „СМ МЕТРО 4” – 234 567 890,70 лв. без ДДС; - Обединение ДЗЗД Консорциум „София Метро Лайн 3” – 203 838 672,00 лв. без ДДС; - Gulermak – 152 994 801,77 лв. без ДДС.   Проектът за разширение на метрото в София, Трета метролиния - Първи етап е включен в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и местно съфинансиране.