Новини

2 са отворените ценови оферти за рехабилитацията на 20 км от път III-107 Кочериново - Рила - Рилски манастир

Две са отворените ценови оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за рехабилитацията и реконструкцията на 19,78 км от път ІІІ-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, в област Кюстендил. Отворени са ценовите предложения на следните кандидати: ·        Консорциум „Рила 2015“, в който участват: „Пътстрой-92“ АД и „ДЖАМБО 33“ ЕООД – 11 773 729,56 лв. без ДДС; ·        „АГРОМАХ“ ЕООД – 11 744 963,43 лв. без ДДС. Участъкът, който ще бъде основно ремонтиран, започва в чертите на гр. Рила и завършва при източната порта на Рилския манастир. Пътят преминава през град Рила, село Пастра и достига до манастира. Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 11 829 340 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни. Проектът – лот 71 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, в област Кюстендил, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Той ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.