Новини

MРРБ публикува информация във връзка с получени сигнали за поставяне на чадъри от концесионера „Сироко“ ЕООД върху цялата концесионна площ на морски плаж „Несебър - юг“

Договорът за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Несебър - юг“, община Несебър, област Бургас, е сключен между държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Сироко“ ООД (сега „Сироко“ ЕООД) при условията на взети решения на Министерския съвет и след проведена конкурсна процедура. В изпълнение на разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (чл. 10, ал. 4, т. 1 и ал. 6) и клаузите на сключения договор основно задължение на концесионера е осигуряването на не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите. При извършените проверки през миналия летен сезон е констатирано наличие на зони за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите и на такива с платени плажни принадлежности, за които са поставени указателни табели, както и табели с цените. Във връзка с получени сигнали за поставяне на чадъри от концесионера върху цялата концесионна площ на морски плаж „Несебър - юг“, на 17.06.2015 г. беше извършена проверка и мониторинг на място от длъжностни лица от специализираната администрация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с геодезисти, които притежават правоспособност да изпълняват дейности по геодезия, картография и кадастър, вписани в регистъра на правоспособните лица по кадастъра по чл. 16 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Замерванията бяха направени със съвременна измервателна апаратура, включваща двучестотни GPS приемници, работещи в режим „реално време”. Представените и обработени окончателни резултати показват, че на плажа са осигурени 60,7% (23 167 кв. м) свободни площи за разполагане на плажни принадлежности от общата активна плажна площ на „Несебър – юг“ в размер на 38 131 кв. м. Задължителните дейности, които държавата изисква да бъдат осигурени от концесионера на морския плаж, са дейностите по осигуряване на водно спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане. Възмездното поставяне и предлагане на плажни принадлежности на морския плаж (шезлонги и чадъри) е право на концесионера, но това не представлява негово задължения по концесионния договор. Концесионерът няма ангажимент да поставя задължително плажни принадлежности, както и да събира такса за тях. Концесионерът би могъл да не поставя шезлонги и чадъри или да не събира такса за тяхното ползване. Държавата в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството не може да се намесва в търговските взаимоотношения между отделни частни дружества, както и в частно-правните отношения между хотелиерите, чиито хотели се намират непосредствено до плажа и концесионера «Сироко» ЕООД, При осъществяване на контрол през настоящия летен сезон и констатиране на системно неизпълнение на сключеният договор, за концедента е предвидена възможност да го прекрати с едностранно писмено предизвестие.