Новини

Информация относно възникналата авария при изпълнението на строеж „Пристройка за национален център за Природо-математически науки към ПМГ „Н. Обрешков“ в Казанлък

Информацията за настъпила авария при изпълнението на строеж „Пристройка за национален център за Природо-математически науки към Природо-математическа гимназия „Н. Обрешков“, гр. Казанлък, е подадена Регионален отдел „Национален строителен контрол” (РОНСК) Стара Загора на 22.06.2015 г. от управителя на упражняващото строителен надзор дружество „ГИД – Г Консулт” ЕООД, гр.София. На 23.06.2015 г. уведомление е подадено и от фирмата изпълнител. Аварията е възникнала при извършване на изкопни работи за пристройката към училището. Станало е срутване на стена от първи етаж на южна фасада, а часове по късно и на цялата южна калканна стена, част от подова конструкция между първи и втори етаж и подова конструкция между втори и трети етажа, както и на част от дървена покривна конструкция. На 23 юни е извършена проверка по документи и на място от служители на РО НСК Стара Загора в присъствието на всички участници в строителството, съгласно изискванията на Наредба №1 за обследване на аварии в строителството, при която е съставен констативен акт за спиране на изпълнението на строителните и монтажни работи. Установено е, че  за строежа е издадено  Разрешение за строеж №76/14.04.2015 г. от Главен архитект на Община Казанлък, влязло в сила  на 04.05.2015 г. Съставен е Протокол образец 2 за откриване на площадка и определяне на строителна линия и ниво на 16.06.2015 г. и е заверена заповедна книга на 18.06.2015 г. От Началник РО НСК Стара Загора незабавно е издадена заповед за спиране на всички видове строителни и монтажни работи, забранен е достъпът до строежа и са дадени указания за обезопасяването му. На 24.06.2015 г. е издадена и Заповед за назначаване на техническа експертна комисия, включваща в състава си проектанти с пълна проектантска правоспособност – конструктори, и геолог. Комисията трябва да изясни обстоятелствата, при които е настъпила аварията, да установи причините за нея и да направи задължителни предписания за преодоляване напоследиците. Срокът за работа е 02.07.2015 г., резултатите от която след това трябва да бъдат представени с протокол на началника на РО НСК Стара Загора.