Законът

SOS. Необходим е спешен ремонт на съдебните сгради

Нужните средства ще се търсят чрез преструктуриране на бюджета

Свилена Гражданска Необходим е спешен ремонт на съдебната система, но не само на нейните органи, но и на сградите, в които правораздават магистратите. Нужно е зданията да бъдат приведени към съвременните изисквания и да са достъпни за гражданите. Изводите са от доклада на Дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ към Министерството на правосъдието. Според него през тази година ведомството трябва да извърши наложителни реконструкции в 10 съдебни сгради и да предприеме проектиране на основни ремонти и преустройство в други 6 чрез промяна на разчета на бюджета за капиталови разходи по програма „Инвестиции на органите на съдебната власт“ за 2015 г. Негативна тенденция През последните 8 години е установена тенденция за намаление на капиталовите разходи като субсидия от републиканския бюджет на Министерството на правосъдието, необходими за поддържане и ремонт на сградния фонд на органите на съдебната власт. Това изключително затруднява ведомството в усилията му по осигуряване на подходящи условия на труд, които да отговарят на всички европейски изисквания, се казва в доклада. През тази година са утвърдени по програма „Инвестиции на органите на съдебната власт“ средства в размер на 8,594 млн. лв. А нужните пари са много повече, се посочва в анализа. Те ще са за дейности, групирани в четири групи: необходимост от строителни работи за укрепване на сградите и устойчивост на конструкцията с цел безопасност на хората, осигуряване на достъпна среда, необходимост от основни и текущи ремонти. Спешно трябва да се намерят около 5 хил. лв. за обследване на Съдебната палата в Тутракан. Ще трябва да се търсят и пари за основен ремонт на покривна хидроизолация, подмяна на стъклопакети на стъклен купол и изграждане на архив за нуждите на Административен съд – София-град, за около 166 хил. лв. Нужни са и 38 хил. лв. за покривната конструкция на съдебното здание в Генерал Тошево. Ще трябва да се изгради пожароизвестителна инсталация, евакуационно и аварийно осветление на Съдебната палата в Ловеч за 70 хил. лв. За обекта е налице одобрен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж през 2013 г. Близо 15 хил. лв. са необходими за основен ремонт на покривната конструкция на Съдебната палата в Първомай. За около 150 хил. лв. може да се преустрои асансьорната шахта, доставка и монтаж на асансьорна уредба и други дейности в Съдебната палата в Габрово. Част от тези работи трябва да бъдат извършени и в Административния съд в областния град за 40 хил. лв., в Карнобат – за 21 хил. лв., в Съдебната палата в Мадан. В родопския град е налице идеен проект, като за изпълнението е необходимо изготвяне на технически с конструктивно становище. По предварителни разчети ще са нужни около 48 хил. лв. Необходимост има от изграждане на рампа и преустройство на входа на сградата на Окръжен съд – Кърджали. Налице е проект и е издадено разрешение за строеж. А индикативната стойност е 43 хил. лв. Анализът показва още, че от проектиране с цел основен ремонт, допълнителни зали или преустройство се нуждаят зданията в Карлово, Елена и Пловдив, както и районните съдилища в Пещера и Асеновград. На обследване и изготвяне на техническо задание подлежи съдебната сграда в Бяла. Прогнозната стойност на разходите по тези дейности е 158 хил. лв. Средствата са включени в капиталовите разходи на Министерството на правосъдие при последната вътрешна компенсирана промяна на разчета. С цел улесняване придвижването на хора с увреждания е нужно монтиране на технически средства и платформи в 27 съдебни сгради. Изчислено е, че за доставка и монтаж трябват около 321 890 лв. В доклада до министъра на правосъдието Христо Иванов за състоянието на съдебните сгради се предлага да бъде изпратено писмо до ВСС за осигуряване на необходимите средства по бюджетите на органите на съдебната власт. Близо 7,245 млн. лв. за 2015 г. Извън посоченото в доклада, в рамките на утвърдените капиталови разходи за тази година Министерството на правосъдието извършва действия по осъществяване на реконструкция на зданията в Кюстендил, Петрич, Враца, Добрич, Видин, Шумен, Бургас, Нова Загора. В момента се прави преустройство на съществуваща сграда за нуждите на Административен съд – Добрич. За изпълнението на строителството са сключени договори за упражняване функциите на надзор и инвеститорски контрол. Дейностите трябва да приключат до края на ноември т.г. В Петрич също обновяват зданието. Четириетажната постройка се привежда за нуждите на Районния съд, Районната прокуратура, Съдебноизпълнителната служба, Службата по вписванията и Областното звено „Охрана“. Крайният срок за приключване е септември 2015 г. Реализира се топла връзка между обособените части на първия етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуваща сграда за нуждите на Административен съд – Видин. Очакваният срок за завършване е през август 2015 г. За реконструкция на покрива на административна сграда във Враца за нуждите на Следствения отдел на Окръжната прокуратура е сключен договор за строителство. Избран е изпълнител за преустройство, основен ремонт и промяна предназначението на част от съществуваща сграда на Апелативен съд – Шумен. Поради обжалване на последна инстанция строежът не е започнал. Проведена е обществена поръчка и за осъществяването на ремонтни работи по фасадата на сграда на Министерството на правосъдието в Бургас, предоставена за ползване от Службата по вписванията, Областното звено „Охрана“ и част от Районния съд. След сключване на договор работите следва да започнат в максимално кратък срок при съобразяване с изискванията на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Завършена е проектната част и е издадено разрешение за преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на Районен съд – Нова Загора. За реализиране на строителството се подготвя документация за провеждане на обществена поръчка. В Кюстендил се провежда процедура за избор на изпълнител за преустройство на зданието за Окръжната и Районната прокуратура в Кюстендил. Изработен е проект за изграждане на пристройка и вертикална планировка на Съдебната палата в Нови пазар. Документите са внесени пред компетентните органи за одобряване и издаване на разрешение. Изработен е идеен проект за обект „Пристройка на Съдебна палата на 4 – 5 етажа за обособяване на Административен съд – Силистра, и ОС „Изпълнение на наказанията” – Силистра“. Военното НДК През 2012 г. е взето решение за преустройство на зданието на бул. „Ген. Скобелев“ за нуждите на Наказателното отделение на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура. Липса на средства и обжалвания на проекта спират неговата реализация. През март т.г. Министерският съвет отпусна 10,7 млн. лв. за преустройството на сградата. Ремонтните дейности трябва да се осъществят от консорциум РСРП – София, който на 6 декември 2012 г. спечели обществената поръчка за проектиране и извършване на строително-монтажните работи. Ще бъдат отпуснати допълнително още 3,8 млн. лв. Това става ясно от проектопостановление на Министерския съвет, качено на сайта на Правосъдното министерство преди дни. Парите ще се похарчат за хидроизолация на покрива и топлоизолация на фасадите на сградата. „Същите не са били предмет на техническото задание за възлагане на преустройството. Предвид технологичната последователност при извършването на ремонтните дейности е необходимо да се реализират строителните работи по покрива и фасадите. Те следва да се извършват паралелно с тези по основния договор, тъй като не могат технически да се разделят от предмета му и са съществено необходими за изпълнението на поръчката”, пише в мотивите на правосъдния министър Христо Иванов. И остава времето да покаже кое ще стане по-бързо – реформата в съдебната система или обновяването на сградите.