Новини

Отваряне на офертите за супервизия на проектирането и строителството на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

На 29.06.2015 г. от 10:00 часа ще публично ще бъдат отворени ценовите предложения на кандидатите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“. Критерият за избор на изпълнител за тази процедура е „икономически най-изгодна оферта“ с тежест на финансовата оценка 60% и тежест на техническата оценка 40%. Резултатите по показател техническа оценка, съгласно приетата Методика на оценяване, са следните:   1.      ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.3“ – 72 т. 2.      ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА КОНСУЛТ“ – 72 т. 3.      „РУТЕКС“ ООД – 70 т. 4.      Обединение „ЕН АР – Т7 – Инфрам – 2“ – 55 т. 5.      ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА 33“ – 43 т. 6.      Обединение „СУПЕРВИЗИЯ 3.3“ ДЗЗД – 78 т. 7.      Консорциум „МОСТИ-ИКП 3.3“ – 50 т. 8.      ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА – АСОЧИАТИ 3.3“ – 75 т. 9.      „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – 96 т.