Новини

Министърът на регионалното развитие и благоустройството няма законови основания за иницииране на производство за промяна на предназначението на земеделски земи за строителство на жилища

Във връзка с твърдения в медиите и повишения обществен интерес по темата, пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството пояснява процедурата за промяна на предназначението на земеделски земи, с оглед тяхното застрояване с жилища за нуждаещите се от с. Гърмен: Съгласно действащата законова уредба, и в частност Закона за устройство на територията, застрояване се допуска, само ако е предвидено с влязъл в сила Подробен устройствен план и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон. В случая, доколкото се отнася за земеделска земя, процедурите, както и компетентните органи, свързани с промяна на предназначението на земеделски земи, са определени в Закона за опазване на земеделските земи. В общия случай, собствениците на земеделска земя, или кметa на общината, когато се отнася за общински нужди, могат да отправят искане за определяне и утвърждаване на площадка за промяна на предназначението на земята, когато това им е необходимо за изграждането на обекти, несвързани с използването на земята по предназначение, в т.ч. за включването й в строителните граници на населените места. В зависимост от размера на земята, която се предлага за промяна на предназначението и нейната категория, по исканията се произнасят комисии към областните служби земеделие или комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и храните. При положително решение се изготвят проекти на ПУП, с които се доказва размерът и границите на необходимата земя. След утвърждаване на площадките и/или трасетата на необходимата линейна инфраструктура от съответната комисия, за което се изискват и влезли в сила решения или становища, издадени по реда Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, ПУП подлежат на одобряване от компетентните по ЗУТ органи. В зависимост от обхвата на съответния план, това са общинския съвет или кмета на общината. Одобреният и влязъл в сила план е основание горепосочените комисии да постановят решение за промяна на предназначението на земята, което влиза в сила след заплащане на съответните такси. Министърът на регионалното развитие и благоустройството няма законови основания за иницииране на производство за промяна на предназначението на земеделски земи представляващи частна или общинска собственост, с оглед застрояването им с жилища.