Новини

Народното събрание одобри еднодневните трудови договори за сезонна селскостопанска работа

Народното събрание одобри еднодневните трудови договори за сезонна селскостопанска работа. „За” гласуваха 118 депутати, 15 бяха против, а четирима се въздържаха. С така приетите промени трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж, а осигурителен. С един работник може да се сключват трудови договори общо не за повече от 90 дни. Условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори пред инспекцията по труда се определя с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт и с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Работниците се осигуряват при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване.