Новини

Банката за развитие изкупува вземанията на строителните фирми от общините

Българска банка за развитие стартира програма за изкупуване на вземанията на строителните фирми от общините по сключени договори за реализация на инвестиционни проекти по оперативни програми „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Транспорт“, както и програми на ДФ „Земеделие“. Банката ще прилага 7% годишна сконтова лихва, а срокът за одобрение е до 14 дни след получаване на всички необходими документи във финансовата институция. Програмата дава възможност на строителните фирми да прехвърлят към ББР своите вземания от общините, с които имат сключени договори по Закона за обществени поръчки. Условието е договорите да са изпълнени в пълен обем и да са признати от съответната община. Целта на инициативата е да влее финансов ресурс в един от значимите сектори за развитието на българската икономика. Така ББР ще разплати на компаниите дължимите от общините суми в по-кратък срок. Това ще даде възможност за разплащане с подизпълнители, което мултиплицира ефекта и увеличава ликвидността в сектора. Програмата на ББР няма ограничение относно броя и размера на вземанията, които ще бъдат цедирани. Сред необходимите документи, които ББР изисква са договори за строителство, включително графици за изпълнение; издадени към общините фактури; сертификати, потвърдени от строителен надзор; актове за извършени дейности, приети от компетентен орган; сертификат за плащане и др. Пълният списък с необходими документи е публикуван в сайта ББР на адрес www.bbr.bg. През 2010 г. Българска банка за развитие реализира подобна програма за цедиране на вземания на държавата към бизнеса. Само в периода май-септември 2010 г. финансовата институция разплати близо 160 млн. лв. на българските компании по 720 договора за цесии. Пълен списък на необходимите документи за сключване на договор за изкупуване на вземане може да изтеглите оттук. Приложенията към необходимите документи за сключване на договор може да изтеглите оттук.