Новини

Първа работна среща по проекта - Train-to-NZEB на КСБ

  IMG_1964 Първата работна среща по най-новия проект на КСБ - Train-to-NZEB, се провежда днес в сградата на Камарата. Той се реализира по програма Хоризонт 2020 на ЕК,  съвместно с още 11 организации от 7 държави и е с продължителност 36 месеца. Събитието откри изпълнителният директор на КСБ инж. Иван Бойков, който обяви, че при налагането на мерките за енергийна ефективност като приоритет в Европа и в България, притесненията на КСБ са от липсата на достатъчно добре квалифицирани специалисти. „Енергийната ефективност и професионалното образование са приоритет на КСБ. Трябва да се мисли за нуждите на енергийноефективното строителство и за професионалното образование като цяло. Ние разчитаме, че  проектът е стъпка в тази посока. Създали сме сериозен екип и се надявам, че той ще работи ефективно за отличен резултат, както и че с този проект ще поставим едно ново начало“, каза инж. Бойков. Train-to-NZEB има за цел да изгради и оборудва международна мрежа от учебни и консултантски центрове за подобряване на знанията и уменията в строителния сектор (Building Knowledge Hubs, BKHs), които да предоставят практически обучения, демонстрации и комплексни услуги за проектиране и строителство на почти нулево енергийни сгради (ПНЕС) с инсталации за ВЕИ. Новите центрове ще осигурят възможности за провеждане на обучения по учебните програми, разработени в рамките на европейската инициатива BUILD UP Skills, като ще бъдат осигурени съвременни условия за провеждане на практическите упражнения и ще бъдат достигнати значителен брой строителни специалисти, които досега не са били в обсега на програмата. Train-to-NZEB е първият международен проект в областта на енергийната ефективност по програма Хоризонт 2020, който се ръководи от български партньор – Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект. Международното участие е изключително силно, като осен традиционните партньори на ЕнЕфект от Институт Пасивна къща – Дармщат (Германия), за участие са привлечени едни от най-авторитетните организации в областта на енергийната ефективност и ВЕИ от Ирландия, Чехия, Румъния, Турция и Украйна. Основните задачи, които си поставя проектът, включват дизайн и оборудване на 4 учебни центъра (в България, Румъния, Турция и Чехия), адаптиране на съществуващи и разработване на нови учебни програми за строителни специалисти, провеждане на обучения за общо 90 преподаватели, 2400 строителни работници, 480 проектанти и 720 неспециалисти, участващи в процеса на вземане на решения в проектирането и строителството (представители на публичната власт, бизнес мениджъри, НПО, потребителски групи, медии и др.). Всичко това, в съчетание с предоставянето на административни и финансови консултантски услуги на принципа „One-stop shop” (“Обслужване на едно гише”), се очаква да доведе до увеличаване на интереса и капацитета за проектиране и строителство на ПНЕС с инсталации за ВЕИ и да стимулира пазарното търсене за подобни решения както за нови сгради, така и при обновяването на съществуващия сграден фонд. Проектът е логично продължение на първите два етапа от инициативата BUILD UP Skills, в рамките на които с подкрепата на НАПОО бе разработена Национална пътна карта за подобряване на знанията и уменията в строителния сектор, а в момента се подготвят учебни програми за кратки форми на обучение по строителните специалности с най-тясна връзка с енергийната ефективност и приложението на ВЕИ в сградите.