Новини

Информация във връзка с възникналите неблагоприятни геодинамични процеси на територията на община Асеновград

Във връзка с възникналите неблагоприятни геодинамични процеси на територията на община Асеновград, засегнали участъци от пътната инфраструктура, Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя следната информация:   Геологията на свлачищните процеси в този район е изключително сложна и те засягат голяма територия. Почвите са силно преовлаженени, а геоложката подложка създава предпоставки за активизиране на значителни по обхват свлачищни и срутищни процеси. Пътят, свързващ селата Лясково, Яврово и Добралък, е общински и съгласно Закона за пътищата се управлява и стопанисва от община Асеновград. Освен него, от свлачище е засегнат и републиканския път Пловдив-Асеновград. Във връзка с получен през месец март т.г. сигнал от кмета на община Асеновград за наличие на постоянно срутване на скални маси в обхвата на общинския път Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи на „Геозащита“ ЕООД Перник да извърши, съвместно с представители на общината, оглед на място, който да установи причините за възникналите процеси, както и да бъдат дадени препоръки за последващи действия и решения. В последствие, в края на месец март, възникват допълнителни свлачищни процеси, като министерството е уведомено за това в началото на месец юни. Изпълнявайки законовите си задължения, МРРБ възложи на геозащитното дружество да извърши проверка и по този сигнал. Същевременно кметът на Асеновград е изпратил информация до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, както и искане за финансиране на необходимите спешни строително-монтажни работи, към което са приложени инвестиционен проект и разрешение за строеж, разработени от общината. Общината може да стартира процедура за избор на изпълнител на обезопасяването, което включва частични дейности за гарантиране на неговата проходимост, при условие, че има осигурено финансиране. Констатираните големи срутвания и свличания по трасето на републиканския път Пловдив – Асеновград са в участъците на км 29+215, км 29+455, км 42+040 и км 43+650. В момента, в рамките на Лот 14 от проект „Транзитни пътища V“, по него се рехабилитира участък с дължина 48,6 км (от км 27+700 до км 76+306). Като възложител на проекта, Агенция „Пътна инфраструктура“ възложи на изпълнителя укрепване на скалните откоси на км 43+650 (срещу Юговско ханче), на км 29+215 (28+750 по километраж) и на км 29+455. Ремонтните дейности за първия обект предстои да стартират, а за обектите на км 29+215 и км 29+455 се изготвя технически проект за укрепване. За четвъртия участък е проведена е процедура за избор на изпълнител на проектирането на обект: “Обезопасяване на републикански път II-86 Пловдив – Асеновград – Смолян при км 42+040”, но все още няма сключен договор. След като това стане и се изготви технически проект, ще се кандидатства за отпускане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.