Новини

Премиерът Борисов и министър Василева посетиха обекти, реализирани по ОПОС 2007-2013 в Малко Търново и Средец

Премиерът  Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина  Василева посетиха обекти, реализирани по ОП „Околна среда 2007-2013“  в  общините Малко Търново и Средец. С тях бяха и министър Десислава Танева, областният управител  Вълчо Чолаков,  депутати. „Споделям обичта към  Странджа на всички хора от региона. 6,3 млн.лв.  бяха инвестирани да обслужва населението на една община, която е в Натура 2000“ , каза Василева пред жителите на Малко Търново  при посещение на новото регионално депо за отпадъци. Тя отбеляза, че това е един от най- бързо реализираните проекти.  Министър Василева прикани местните жители да развиват екотуризма и обърна внимание на това , че в новата оперативна програма има много възможности по ос Биоразнообразие. Новоизграденото депо е с капацитет да обслужва 3674 души. С пускането на депото ще бъде намалено замърсяването на околната среда в Малко Търново, което изцяло попада на територията на Природен парк „Странджа“. Паркът е най-голямата защитена територия в България – площта му е 1% от територията на страната. В него е най-големият широколистен горски комплекс на Европа. В границите му е цялата община Малко Търново и част от община Царево.  Над ПП „Странджа“ преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа Via Pontica, който събира  ятата на Северна и Източна Европа и Сибир. Сред най-известните защитени видове срещащи се в парка са черният щъркел, орелът змияр, а тюленът монах, видрата и пъстрият пор са включени в Световния червен списък. При посещението си в Средец, където е доизградена канализационната мрежа и е извършена частична реконструкция на водопроводната мрежа, министър Василева припомни, че  точно преди 2 години, на тази дата 11 юли е даден старт на проекта.  Инвестирани  са  9,8 млн. лева и е изградена 21 км канализационна и са рехабилитирани 2 км от водопроводната мрежа. Успешното реализиране на проекта е грижа за здравето на децата и грижа за природата , каза още тя. С реализацията  на този проект  е постигнато 100% изграденост на канализационната мрежа , което води до намаляване риска от замърсяване на подземните води в района и възстановяване на биоразнообразието и качеството на обитание на растителните и животински видове около и в Черно море.