Новини

Е-кандидатстване чрез ИСУН 2020 представи екипът на ОИЦ-София

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA Екипът на ОИЦ-София запозна потенциални бенефициенти с електронното кандидатстване по оперативните програми чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Участниците в срещата бяха запознати и с конкретните стъпки за попълване на електронните формуляри в информационната система. През новия програмен период, всяка държава членка на Европейския съюз има задължението да създаде и използва своя собствена информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените програми, съфинансирани от Европейските Структурни и Инвестиционни фондове (ЕСИФ). Електроннното кандидатстване е ключов момент през новия програмен период. То ще улесни значително бенефициентите, ще повиши прозрачността и контрола, ще спомогне за премахване на документооборота. В ИСУН 2020 формулярите за кандидатстване по всички оперативни програми са унифицирани, което облекчава начина на кандидатстване и управление на проекти. Основната цел на системата е всички данни по изпълнение на оперативните програми, още от тяхното възникване, да се събират и отчитат електронно. Информационната система обхваща седемте оперативни програми, Програмата за морско дело и рибарство и Оперативната програма за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ). В рамките на срещата екипът на ОИЦ-София информира участниците в обучението за предстоящия информационен ден по схемите „Активни“ и „Ново работно място 2015“ по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“ на ОП РЧР 2014-2020. Областен информационен център - София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.