Новини

Създават се общи комитети за наблюдение на програмите от изтичащия и настоящия програмни периоди

ministerski savetМинистерски съвет създаде общи комитети за наблюдение по оперативните програми, съфинансирани чрез структурните и Кохезионния фонд на ЕС. Комитетът за наблюдение (КН) е колективен орган, основан на принципа на партньорство, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на всяка оперативна програма. Провеждането на заседания и вземането на решения от един състав на КН и за двата програмни периода ще постигне гъвкавост, която ще улесни всички участници в процеса и ще намали административната и логистична тежест. Приетата промяна е мотивирана от факта, че възложените функции на комитетите за наблюдение за периода 2014-2020 г. по същество се припокриват с тези за периода 2007-2013 г. Предвижда се сформираният комитет за наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ да осъществява функциите и на комитет за наблюдение на ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“. Нормативните промени ще влязат в сила от 30 септември 2015 г.