Новини

Учредява се Фонд мениджър на финансови инструменти в България

Министерски съветКабинетът учреди еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала - „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. Така нареченият „мениджър на Фонда на фондовете” ще отговаря за управлението на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България. Българската държава е едноличен собственик на капитала на дружеството, който е в размер на 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинал 1 лев. На министъра на финансите се възлага да упражнява правата на държавата в новоучреденото дружество, както и да сключи договори с членовете на надзорния му съвет. Предвижда се те да бъдат определени след съгласуване на предложения от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, заместник министър-председателя по демографската и социална политика и министър на труда и социалната политика, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на икономиката, министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните. Създаването на Фонд на фондовете ще подобри възможностите за достъпа до финансов ресурс чрез ефективно използване на финансовите инструменти в програмен период 2014-2020 г. с оглед насърчаване на растежа и заетостта и осигуряване на по-благоприятна бизнес среда – подобряване на екологичната, транспортната и енергийната инфраструктура, насърчаване на предприемачеството, иновациите, ефективно управление на битовите отпадъци и създаване на работни места. „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД ще изпълнява функциите и на холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг JEREMIE по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ и JESSICA по ОП „Регионално развитие“ от програмен период 2007-2013 година. Това ще стане след изтичане срока на действие на рамковите и финансови споразумения, сключени между българското правителство и Европейския инвестиционен фонд по Инициативата JEREMIE и Европейската инвестиционна банка по Инициативата JESSICA.