Новини

Официално представяне в БАН на „Червена книга на Република България”

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и председателят на Българската академия на науките акад. Стефан Воденичаров ще представят новото и актуализирано издание на „Червена книга на Република България” (2015) на пресконференция в Големия салон на БАН (ул. 15-ти ноември 1). Официалното представяне ще се състои на 17 юли 2015 г. (петък) от 11 часа. „Червена книга на Република България” е съвместно издание на Българската академия на науките и Министерството на околната среда и водите. В пресконференцията ще участват акад. Васил Големански и доц. Анна Ганева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ - БАН). В предлаганото ново, актуализирано и допълнено издание на „Червена книга на Република България” (2015) са приложени международно приетите Критерии на IUCN за оценка на природозащитния статус на таксоните, което прави изданието съобразено със световните стандарти за природозащита. Видовете са разпределени в следните категории: изчезнали (extinct - EX), регионално изчезнали (regional extinct – RE), критично застрашени (critically endangered – CR), застрашени (endangered – EN) и уязвими (vulnerable –VU). Изданието е на български и английски език. В резултат на научната оценка на съвременното състояние на биоразнообразието в нашата страна, в новата Червена книга е увеличен броят на видовете, включени в него: В т.1 – Растения и гъби са включени общо 808 вида в следните категории: ЕХ – 2 , RE – 12, CR- 273, EN- 442, VU- 79 . В т. 2 – Животни са включени общо 287 вида в следните категории: EX – 30, CR – 87, EN – 70 и VU -100. Значителна новост и в двата тома - за растенията и животните, е научната оценка и включването на нови значителни групи от биоразнообразието на страната като водорасли, мъхове и гъби в т. 1 и на обширната група на безгръбначните животни в т. 2. За всеки таксон, включен и в двата тома, са дадени сведения за неговия природозащитен статус в България и в международен план, за разпространението му в света и в България, за местообитанията и биологията му, негативните фактори върху популацията му в страната и което е особено важно – предприетите досега и необходимите мерки за неговата защита и опазване у нас. Ръководени от съвременните тенденции в консервационната биология и екология, авторите разработват за първи път в България и т. 3 – Природни местообитания като част от „Червената книга ”, тъй като природните местообитания (хабитатите) имат основна роля и значение за ефективно опазване на биологичните видове. В тома са характеризирани, съобразно международните критерии и стандарти, общо 166 природни местообитания от следните категории: морски – 11, крайбрежни – 8, вътрешни водоеми - 21, блата, мочурища и торфища – 6, тревни и мъхови съобщества – 32, храстови съобщества – 32, гори – 40 и вътрешноконтинентални скални местообитания – 16. Ефективната охрана на хабитатите осигурява и запазването на видовете и биоразнообразието в тях. В изпълнението на проекта „Червена книга на Република България” – ІІ издание (2015) е вложен над 10 годишен квалифициран труд. В разработването участваха над 200 учени, специалисти и природозащитници от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН (ИБЕИ), Националния природонаучен музей при БАН, Софийския и Пловдивския университети, Лесотехническия университет, както и от редица неправителствени организации и дружества в страната. За илюстрирането на изданието с прецизни фотографии, рисунки и карти бяха привлечени над 15 художници, фотографи и информационни специалисти. Електронното издание на „Червена книга – 2015“ (https://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/) включва мултимедийни приложения, фотогалерия, карти и други приложения.