Новини

Жп линията Елин Пелин – Септември ще е предизвикателство за строителите

Модернизацията на трасето започва догодина

Десислава Бакърджиева Реконструкцията на жп линията София – Елин Пелин ще стартира през 2016 г. Тя ще бъде реализирана като част от проекта „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”. Строителството ще се финансира със средства от ЕС чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ (ОПТТИ). За изпълнението му са необходими общо 815 894 894 евро. Железопътната магистрала София – Пловдив е изключително важно направление за придвижване на товари и пътници. Тя има регионално икономическо и стратегическо значение като линия, съединяваща едни от най-големите индустриални центрове – София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цялата Югоизточна България. Трасето се използва от международните потоци между Румъния, България, Гърция и Турция. То е част и от Транспортен коридор 4 и осигурява най-пряката жп връзка между Западна Европа и Азия. В момента се рехабилитира част от жп пътя София – Пловдив, в участъка Септември – Пловдив. През 2016 г. товарните и пътническите влакове ще могат да се движат от Септември до Пловдив със 160 и 200 км/ч. Жп магистралата София – Пловдив ще отговори напълно на нуждите на ЕС, ако бъде увеличена скоростта й в отсечката София – Септември, която за момента е едно от слабите звена на направлението. Първата стъпка за промяната към конкурентно скоростно трасе между София и Септември вече е направена. В момента Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) изпълнява проект „Техническа помощ за подготовка на модернизацията на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“. Той се осъществява по Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013“. Общият бюджет на проекта е около 56 млн. лв., от които 39,1 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Напредъкът по подготовката на реконструкцията на обекта беше представен от инж. Иво Янакиев и Борислав Кибаров от НКЖИ на гара Елин Пелин. На събитието присъстваха Мария Чакърова – директор „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в НКЖИ, и Николай Николов – заместник областен управител на София-област. Съществуващата жп линия между столицата и Септември е двойна, електрифицирана, с приблизителна дължина 103 км. Тя е с нормално железопътно междурелсие 1435 мм и включва 13 прелеза и 11 жп гари. Реконструкцията е разделена на три подучастъка. Единият е равнинен – от София до Елин Пелин, с дължина 22 068 м, а останалите два са планински – от Елин Пелин до Ихтиман, който е 30 551 м, и от Ихтиман до Септември – 44 798 м. В рамките на проекта за техническа помощ са сключени няколко договора. Първият е контрактуван през 2013 г. с консорциум „НЕТ – ИКюИ – УИГ” за „Координация на подготовката на технически проекти и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите за проект“. Стойността му е 3,99 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – 30 месеца. Борислав Кибаров съобщи, че изпълнителят е изготвил частични изменения на идейния проект, които са били необходими, за да се отговори на Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС). Консорциумът е подготвил и всички нужни документи, за да започне техническото проектиране на отсечката. Това е дало възможност на 30.01.2015 г. да бъдат сключени други два важни контракта за изготвяне на подробния устройствен план (ПУП) и технически проекти. Те са за трасето от Елин Пелин до Ихтиман с ДЗЗД „Елих“ на стойност 10,23 млн. лв. без ДДС и за линията от Ихтиман до Септември с ДЗЗД „Ежис – Евротранспроект” – 15,885 млн. лв. без ДДС. Изпълнителите трябва да извършат всички дейности за 12 месеца на три етапа. Първият обхваща геодезическите и геоложките проучвания, предварителни технически решения и паспорти на сградите и съоръженията. Втората фаза включва подготовката на техническите проекти за модернизация или реконструкция на съществуващи съоръжения и приемни здания, както и изготвянето на ПУП. Последната задача е свързана с разработването на техническите спецификации за строителство и подготовката на документите за стартиране на отчуждителни процедури. Според Борислав Кибаров проектирането и изграждането на тези два участъка ще са истинско предизвикателство. „За да се постигнат изискванията за оперативната съвместимост и за да се осъществи възможността за скорости от 160 км/ч и 120 км/ч за конвенционалните пътнически и товарни влакове, модернизацията изисква излизане от съществуващото трасе. Жп пътят преминава през изключително труден терен и е необходимо да бъдат направени доста сложни съоръжения“, обясни той. При строителството на новата линия в подучастъците Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември ще бъдат реализирани 13 тунела и 22 моста, а други 3 съществуващи виадукта ще бъдат реконструирани. Най-мащабният тунел ще е с дължина 6500 м, а най-големият виадукт – 700 м. Предвижда се да се ремонтират или монтират нови 70 водостока. По цялото протежение между Елин Пелин и Септември има 4 прелеза при гари и 9 при междугария, които ще бъдат заменени с пресичания на две нива с пътни надлези. Изготвянето на подробния устройствен план и техническите проекти за двата участъка трябва да приключи до края на 2015 г. След което ще започнат процедурите за стартиране на строителните дейности. Прогнозната стойност за изграждането на отсечката Елин Пелин – Ихтиман е 272 170 680 евро, а за Ихтиман – Септември – 475 739 613 евро. Окончателната инвестиция ще бъде ясна след приключване на техническите проекти. Двата участъка са приоритетни за ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ и финансирането ще бъде осигурено по нея. Средствата за участъка София – Елин Пелин вече са обезпечени по Механизма за свързване на Европа. За реализацията на обекта са необходими 67 984 601 евро, от които 57,7 млн. евро ще са безвъзмездна помощ. Трасето разполага с идеен проект. В момента се подготвя тръжната документация за обществена поръчка за избор на изпълнител за модернизацията на жп отсечката София – Елин Пелин. Търгът трябва да бъде обявен в края на лятото, като той ще бъде за инженеринг – проектиране и строителство.   Ползи от реализацията на проекта „Елин Пелин – Септември”  Постигане на европейските изискванията за TEN-T основната мрежа по коридор „Ориент/Източно Средиземноморие”.  Изпълнение на ангажимента към ЕС за европейски и национални изисквания за оперативна съвместимост.  Подобряване на условията за устойчива мобилност на хора и стоки в рамките на район Югозападен в България и Югоизточен регион на ЕС.  Балансирано разпределение на видовете транспорт чрез пренасочване на трафик от автомобилния към железопътния в Югозападния регион на България.  Съкращаване на времепътуването с 40 минути по железопътната линия София – Септември.  Намаляване замърсяването на околната среда.  Увеличаване на скоростта и на безопасността по железопътната линия София – Септември.  Повишаване капацитета на линията и на трафик потоците по коридора. Прогнозата е, че след реконструкцията по трасето София – Септември ще се движат 380 хил. пътници годишно.  Икономически растеж и създаване на нови работни места в региона.