Новини

Кредитират МСП със 102 млн. евро

Средствата ще се предоставят от инструмент по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“

Невена Картулева Оперативна програма „Инициатива за МСП“ (ОПИМСП) с бюджет 102 млн. евро ще се изпълнява в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“ (ОПИК). Това става ясно от проект на инструмента, който беше публикуван за обсъждане на сайта за обществени консултации към Министерския съвет (www.strategy.bg). Средствата за нисколихвено кредитиране на малките и средните предприятия се обособяват в отделно звено по ОПИК. Така се изпълнява решение България да се включи в „Инициатива за МСП”, взето в началото на юни 2015 г. на заседание на Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС (СКУСЕС). 102-те млн. евро ще се прехвърлят от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ към фонда за подпомагане на малките и средните фирми, наречен Оперативна програма „Инициатива за МСП“. Управляващ орган по него ще бъде Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката. Контрол върху разпределението на средствата ще упражнява Министерството на финансите посредством Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“. В документа, публикуван на портала за обществени консултации, се посочва, че изпълнението на „Инициатива за МСП” в България е било обсъдено между заинтересованите страни, участващи в реализирането и мониторинга на ОПИК. Това са представители на министерствата, социално-икономическите партньори, местните власти, гражданското общество и академичната общност. Комитетът за наблюдение е приел изменения в ОПИК, според които средства, предоставени от ЕФРР по програмата, се прехвърлят към ОП „Инициатива за МСП“. Всъщност фондът съответства на една от мерките по ОПИК – за предприятия, получаващи финансова подкрепа, различна от безвъзмездни средства. Тоест предвидената в първоначалния вариант на ОПИК възможност за нисколихвено кредитиране на МСП остава, но изведена в отделен инструмент. Във връзка с неговото структуриране през юни Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) започна дискусия с български банки в рамките на специализирано проучване на пазара за прилагане на гаранционни инструменти. То ще продължи под формата на интервюта със седем финансови институции относно предлагането на пазара. Банките, които ще вземат участие в това предварително проучване, са УниКредит Булбанк, СИБанк, Райфайзенбанк, ПроКредит Банк, ОББ, ПИБ, Сосиете Женерал Експресбанк, Алианц Банк. В резултат на дискусиите с тях е била потвърдена спецификата и полезността от прилагането на „Инициатива за МСП” в България. След преодоляното понижение на БВП през 2009 г. икономическият растеж все още е под оптималното равнище. Финансирането на МСП е неефективно предвид общия потенциал на пазара, посочва се в доклада за дискусиите. „Наред с това следва да се отбележи, че текущите пазарни лихвени нива по банковите кредити в България в размер над 7% са вторите най-високи в сравнение с останалите страни – членки на ЕС“, пише още в документа. Едва 16,76% от МСП получават достъп до публичната финансова подкрепа, включително посредством гаранционни инструменти, става ясно от данните. През първата половина на 2012 г. близо 69% от МСП отчитат труден достъп до финансиране. При това осигуряването на подкрепа за тях зависи от етапа на развитието им. Кредитите са по-лесно достъпни единствено за фирми с по-дълга финансова история и трудни за останалите. Само 27% от предприятията, създадени след 2010 г., са използвали банкови кредити. Затова задачите на програмата са да се справи с някои от предизвикателствата за МСП. Това са невъзможността да наберат достатъчно капитали за развитие поради ограничения достъп до иновативни финансови инструменти, изискванията за обезпечение и цената на кредитите, както и капиталовите пазари, които не предлагат икономически ефективни решения за малкия бизнес. В мотивите към проектодокумента от кабинета напомнят, че засега у нас са изпълнени няколко схеми за подпомагане, насочени към предоставяне на помощ и улесняване на достъпа до финансиране на МСП. Те са реализирани чрез средства от инициативата JEREMIE. „В тази връзка България вижда възможност да продължи и усили положителното въздействие от нея чрез прилагането в периода 2014 – 2020 г. на нов гаранционен инструмент в рамките на ОП „Инициатива за МСП“, се посочва в мотивите към публикувания документ. Целта, която си поставят авторите на проекта, е до 2023 г. 55% от малкия бизнес в страната да са получили подкрепа чрез банков заем. Базовата година за сравнение е 2010-а, когато кредитиране е предоставено на 42,5% от тези предприятия у нас. След подобреното финансиране очакванията са производителността на МСП – съотношението между добавената стойност и факторните разходи на заето лице, да се повиши до 19,3% спрямо 16,8% през 2012 г. Нуждата от изготвянето на оперативната програма се мотивира с доклад на ЕК, според който заради икономическата криза през 2009 г. 37% от МСП са намалили броя на служителите си, а 22% – трудовите възнаграждения. Проучванията показват още, че 22% са отложили инвестиционните си планове. В периода 2010 – 2011 г. 45% от представителите на малкия бизнес у нас са изпитвали затруднен достъп до външно финансиране. 86% от тях съобщават за недостатъчно средства за пълното осъществяване на необходимите им инвестиции. Затова българското правителство възнамерява да използва оперативната програма за кредитни гаранции без таван на загубите в портфейла от кредити като основно средство за улесняване на достъпа до външно финансиране за МСП.