Новини

В София щe се проведе информационен ден във връзка с обявяването на първата процедура по „ОПРР 2014-2020“

mrrb-buildingНа 28 юли 2015 г., в гр.София, от 11 ч., в зала „Пресцентър" на МРРБ, на адрес ул. св.св.Кирил и Методий" 17-19 ще се проведе информационен ден по повод обявяването на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. /ОПРР/. В рамките на информационния ден г-жа Деница Николова, зам.министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР, ще представи изискванията за подготовка и оценка на Инвестиционна програма и проектни предложения в рамките на процедурата. Проектни предложения се подават текущо до 31 май 2019 г., като до 31 май 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата. Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми   https://www.bgregio.eu/kandidatstvane/aktualni-shemi.aspx На информационния ден са поканени да присъстват по един представител на 39-те общини-конкретни бенефициенти по процедурата /Столична община, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Благоевград, Велико Търново, Видин, Добрич, Хасково, Пазарджик, Шумен, Сливен, Габрово, Ямбол, Перник, Враца, Ловеч, Кърджали, Смолян, Разград, Казанлък, Асеновград, Монтана, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Силистра, Димитровград, Търговище, Лом, Петрич, Свищов, Велинград, Карлово, Панагюрище/, както и представители на медиите.