Новини

Публикуваха за обсъждане насоките за кандидатстване за компостиращи инсталации

В изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС), Управляващият орган на ОПОС публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване и документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци". Проектите са качени на www.eufunds.bg/

Специфичната цел на приоритетна ос „Отпадъци" на ОПОС е „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци". Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е подпомагане изпълнението на специфичната цел за намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Чрез настоящата процедура се предоставя възможност за финансиране изграждането на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци. Въвеждането в експлоатация на тези инсталации ще доведе до намаляване на количествата на депонираните биоразградими битови отпадъци, както и до по-ефективно използване на отпадъците като ресурс.

Допустими бенефициенти и партньори по процедурата са български общини, които отговарят на условията, включени в Насоките, а общият размер на средствата, които могат да бъдат договорени по процедурата, е 97 791 500 лв.

Допустимите дейности по процедурата, които ще се финансират, са свързани с подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталации за компостиране, включително и за необходимите съоръжения и техника. Осигуряването на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци, както и проектиране и изграждане на необходимата съпътстваща инфраструктура, която обслужва само изгражданите обекти, също са допустими за финансиране по процедурата.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на  проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване и публикуваната документация могат да се изпращат в срок до 31.07.2015 (петък) включително на следната електронна поща: programming@moew.government.bg