Новини

Община Смолян получава държавни имоти за изграждане на регионално депо за отпадъци

Кабинетът прехвърли на община Смолян правото на собственост върху имоти частна държавна собственост. Двата терена са с обща площ 7133 кв.м. и са необходими на общината за изграждане на подобекти към обект „Реконструкция на регионално депо за твърди битови отпадъци“. С друго решение на правителството община Русе получи имот от държавата, който включва две едноетажни сгради с площ 189 кв.м. и 168 кв.м. Те се намират  върху общинска собственост на ул. „Липник“ №21. Общината е предвидила средства за ремонт на сградите, след който ще може да предостави жилища на социално слаби семейства. На община Долна баня кабинетът прехвърли безвъзмездно правото на собственост върху професионална гимназия „Христо Ботев“. Имотът, включващ четири сгради, е с площ 18 560 кв. м. Учебното заведение е определено със статут на общинско училище със заповед на министъра на образованието и науката. Община Черноочене, област Кърджали получава за управление имот в село Даскалово, който представлява санитарно-охранителна зона с площ 833 кв.м. около каптиран извор. Имотът се предоставя за стопанисване и управление на водоснабдителния обект за задоволяване на нуждите на неселението на селото от питейна вода. С решение на кабинетът Агенцията за социално подпомагане ще ползва държавен имот за по-ефективното организиране на дейността на  Регионалната дирекция за социално подпомагане в Габрово. Теренът се намира на пл. „Възраждане“ № 3 и представлява четириетажна, административна сграда със застроена площ 60 кв. м. С други свои решения правителството промени статута на имоти от публична държавна в частна държавна собственост. Единият се намира на ул. „Андрей Сахаров“ № 16, в гр. Варна. Обектът  представлява незастроена територия с площ 7760 кв. м. Парцелът не се населява от 2009 г. след събарянето на две необитаеми сгради и е с отпаднала необходимост за  Агенцията за социално подпомагане . Със сменен статут е и част от имот, управляван от СУ „Климент Охридски“.  Теренът, разположен в кв. Лозенец, с площ 145 кв. С промяната частта от имота ще може да подлежи на процедурата по регулация, предвидена по реда на ЗУТ. Частна държавна собственост става и  имот, намиращ се в местността „Мешелник“, с. Островче, община Разград. Теренът е с площ 9 877 кв. като в него влизат две едноетажни сгради. До 2012 г. те са използвани за военновременен пункт. Към днешна дата обектът е неподдържан и предназначението му е отпаднало.  Районът, в който се намира имотът, представлява интерес за инвеститори. Решението ще позволи той да бъде предложен за продажба чрез Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Промяната ще даде възможност за по-ефективното му използване в бъдеще и разкриването на работни места. Правителството промени от публична в частна държавна собственост и статута на 5 военни имота, разположени в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново. Те са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия.