Новини

Министър Василева участва в Неформалното заседание на министрите по околна среда на ЕС, което в момента се провежда в Люксембург

unnamedКлючови въпроси в обсъждането са преговорите по изменението на климата, с оглед наближаващата Конференцията на страните по РКОНИК в Париж през декември 2015 г. Люксембургско председателство на Съвета на ЕС постави на вниманието на министрите един от основните въпроси за постигането на споразумение в Париж, а именно финансирането на дейностите по изменението на климата. Обект на дискусията са възможностите за привличане на инвестиции от частни сектор. България подкрепя целите и ефективните усилия на ЕС за адаптиране към и смекчаване на климатичните промени в развиващите се държави. Считаме, че за постигането на реални резултати в тази насока усилията следва да бъдат насочени не само в рамките на ЕС или на определена група държави, а да бъдат насочени към постигането на резултати в световен мащаб. Същевременно подчертаваме, че към настоящият момент, предвид икономическата ситуация, България не разполага с ресурси, които директно да бъдат насочени в процеса на финансиране на дейности за смекчаване на климатичните промени в други страни. Считаме, че основното финансиране следва да се осигури от международните финансови институции и частния сектор, за което е необходимо да се създадат допълнителни стимули.   Министрите  разгледаха и Дневния ред на развитието след 2015 г. и по-специално екологичното измерение на Целите за устойчиво развитие, чието приемане предстои през септември 2015 г. от Общото събрание на ООН. България е на мнение, че приоритетите на ЕС и на държавите-членки в областта на околната среда, са добре отразени в Целите за устойчиво развитие . Считаме, че за изпълнението на Програмата за развитието след 2015 г. е необходимо целите и задачите й да бъдат интегрирани в стратегическите документи на ЕС и държавите-членки, като бъдат отчетени техните национални особености.