Новини

Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по ИПП за ТГС България-Турция“

С решение № C(2015) 5280 от 22 юли 2015 г. Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България-Турция“. Тя е една от общо  петте програми на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество, в които страната ни участва през периода 2014-2020 година. Териториалният обхват на програмата включва региони от ниво NUTS III или еквивалент, разположени на границата между двете партниращи държави, а именно: областите Бургас, Ямбол и Хасково за територията на България и провинциите Одрин и Къркларели за Турция. Общият размер на средствата по нея възлиза на 29 642 896 евро, от които 25 196 460 евро са от Инструмента за предприсъединителна помощ, а 4 446 436 евро – национално публично съфинансиране, предоставено от двете държави. Програмата ще функционира чрез три приоритетни оси, като разпределението на средствата по тях е както следва: ∙        Приоритетна ос 1 “Околна среда” – 45%; ∙        Приоритетна ос 2 “Устойчив туризъм” – 45%; ∙        Приоритетна ос 3 „Техническа помощ“ – 10%. Очаква се първата покана за набиране на проектни предложения да бъде отворена през септември 2015 година. Бенефициенти по програмата могат да бъдат юридически лица, регистрирани  в допустимия регион, като следва да са организации, които не генерират печалба (в т.ч. местни / регионални / национални власти или подчинени на тях структури, национални и регионални агенции; администрации на природни паркове; местни/регионални горски дирекции; културни институции; обществени центрове/читалища,  неправителствени или нестопански организации, образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони и др. или сдружения от две или повече от изброените). Управляващ орган е Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България, а Министерство по европейските въпроси на Турция изпълнява функциите на Национален орган. Основният офис на Съвместния секретариат ще остане в гр. Хасково, България, а на територията на Турция в град Одрин ще функционира клон на секретариата. С одобрението на новата програма се дава възможност за стартиране на съвместни инициативи с оглед навременното и успешно постигане на заложените в нея цели и очаквани резултати.