Тема

Метро, екоселища, паркове и нови булеварди ще бъдат реализирани до 2019 г.

И други обекти са заложени за следващите пет години в Плана за дейността по устройството и развитието на Столичната община

Свилена Гражданска Метро до Столичния околовръстен път (СОП), екоселища, нови паркове и булеварди са само част от обектите, които ще бъдат реализирани или подготвени да се осъществят през следващите години в София. Те са заложени в Плана за дейността по устройството и развитието на Столичната община 2015 – 2019 г., който е качен на сайта на Направление архитектура и градоустройство (НАГ) – www.sofia-agk.com. „През изминалите четири години в столицата се наблюдава напредък в планирането на териториите и развитието на транспортната инфраструктура. Документите регламентираха застрояването в централната градска част, метрото заработи като система, а транзитното преминаване през града скоро ще бъде изцяло изведено по Околовръстния път и Северната скоростна тангента (ССТ). Обособяването и защитата на зелените площи вече са факт“, отчитат от НАГ. През периода 2015 – 2019 г. е предвидено продължаването на политиката на изпълнение на Общия устройствен план (ОУП). Кадастралната карта вече се изработва за цялата територия и след приключването й София ще има модерни и актуални планове - с ясна собственост, регулация и правила. НАГ в момента изготвя над 100 нови подробни устройствени плана (ПУП), които се очаква да бъдат одобрени през тази и следващата година. За северните части на града се прави програма за устойчиво развитие, която включва не само регулации, а и идеи за екологични селища, градско земеделие, агробизнесинкубатор. Със средства от ЕС е осъществен анализ на фискални и устройствени мерки за насочване на инвестиционните намерения в територии, за които общината търси социално и икономическо развитие. По решение на Столичния общински съвет (СОС) НАГ и ОП „Софпроект“ подготвят задание за изменение на ОУП основно в частта транспортна схема с цел оптимизиране на трасетата и класовете на уличната мрежа и развитие на трамвайните и метролиниите. Изменението ще засегне и територии, неусвоени от действащия ОУП. Ще се развие зелената система, както и ще се актуализират и оптимизират схемите на инфраструктурата. Целта е осигуряване на по-удобна и благоустроена среда за столичани с акцент върху отдиха, спорта, стимулирането на велотранспорта, рехабилитацията на градския център, мащабното експониране на археологията в хармонични комплекси, в които съжителстват древността и модерният живот, използването на минералната вода за енергиен източник. Система на техническата инфраструктура През следващите години сред задачите на Столичната община са - окончателното завършване на Столичен околовръстен път – Северна скоростна тангента – радиални връзки към града, развитието на метрополитена и трамвайните трасета и създаването на работеща велосистема. Според експертите от НАГ актуализирането на плановете за улична регулация ще понижи излишната финансова тежест за отчуждаване и ще икономиса ресурс за построяване на повече обекти. Ще се намали времето за пътуване, както и нивото на вредните емисиси на вещества и шум. През 2015 - 2019 г. трябва да се довърши изграждането на структурно важните връзки, за да може уличната мрежа да заработи като система. Двата метродиаметъра вече поеха голяма част от ежедневните пътувания на гражданите. Задачата, която стои пред Столичната община (СО), е да създаде стратегия за довеждащ транспорт до линиите – публичен, с лични автомобили или велосипеден. Това ще наложи нови идеи в планирането, които ще бъдат отразени в документите. Предвидено е изработване и процедиране на плановете за Южна дъга на СОП – от „Младост“ 4 до бул. „Цариградско шосе“; Западна дъга на СОП – бул. „Братя Бъкстон“ – АМ „Люлин“; Източна скоростна тангента от бул. „Ботевградско шосе“ до „Искърско шосе“; бул. „Рожен“ – от Северната околовръстна жп линия до ССТ; бул. „Царица Йоанна“ от СОП до бул. „Панчо Владигеров“; пътна връзка от ул. „Мими Балканска“ до СОП; връзка бул. „Копенхаген“ - бул. „А. Сахаров“ с трамвайно трасе; бул. „Тодор Каблешков“ от ул. „Луи Айер“ до бул. „Симеоновско шосе“; ул. „Първа българска армия“; бул. „Илиянци” и др. Релсовият транспорт и през следващия период ще има предимство заради неговата ефективност, безопасност и екологичност. Решаването на проблема с паркирането ще е във фокуса на усилията на НАГ и на СО. За целта ще се изработи специална програма, тъй като липсата на места е социално значим проблем. Заложено е изготвяне на проекти на метротрасета и релсов транспорт. Сред тях е този за третата линия на подземната железница в частите „Подуяне“ – „Враждебна“ и бул. „Житница“ - жк „Овча купел“. Ще се разработи и предложение за разширение на отклонение от третия лъч към район „Слатина“ - „Арена Армеец“ – бул. „Цариградско шосе”. Предвидено е разклонение на първия диаметър – бул. „Панчо Владигеров“ по бул. „Царица Йоанна“ до СОП. Ще се изготвят и документи за трамвайни трасета по бул. „Копенхаген“ до метростанция 18, по бул. „Панчо Владигеров“ – ул. „Връх Манчо“ до бул. „Скопие“. Ще се направят и предложения за развитие на тролейбусната мрежа. До 2019 г. планирането на инженерната инфраструктура ще върви в посока на продължаване на изграждането на водоснабдителните и канализационните мрежи вече в светлината на регионалното обединяване и стриктното спазване на еконормите. Отделя се внимание и на мерките за геозащита и от наводнения, опазване на здравето на хората от електромагнитни лъчения, шум и запрашаване. Предвижда се използването на щадящи съвременни методи за корекции на реки. От НАГ ще проучат възможностите за устройствено обезпечаване на земни корекции в северните територии. Ще се възложи изработване на карта на електромагнитното натоварване и ще се кандидатства за финансиране по ОП „Околна среда“. Ще се направят актуализации на ПУП във връзка с необходими мерки за намаляване на шума от транспортната инфраструктура и за обезпечаване на защитата на териториите от наводнения в обхвата на заливните зони. Ще се изработи програма на СО за алтернативни водоизточници при аварийни ситуации и недостиг на ресурси. Не трябва да се забравя, че скъпоценната течност идва в столицата от един източник. Зелена система – връщане на природата в града Планирането на зелената система е един от приоритетите за периода 2015 - 2019 г., като за финансирането на намеренията за нейното развитие и опазване задължително трябва да се търсят и форми на публично-частно партньорство. Много терени, предвидени за озеленяване, са частна собственост и общината трябва да създаде модел за решаване на този проблем в рамките на разумни публични инвестиции. Предвижда се и изграждането на нови и оптимизация на съществуващите гробища. За целта ще бъдат реализирани ПУП за разширение на Централните и ПУП за създаване на нов траурен парк в кв. „Република“. Река Искър и околните й територии с изкуствените езера, получени след приключване на добива в кариери за баластра, са уникална даденост за развитие на зелен клин, който да свързва северните с южните части на столицата. Предвижда се изработването на подробни устройствени планове и инвестиционни проекти за Борисова градина; „Източен парк“; „Северен парк“, „Западен парк“ (извън представителната част); парк „Лозенец”; „Южен парк – IV част“; Хидропарк „Искър“ и други. Развитието на плановата база на жилищните територии в периода 2015 - 2019 г. трябва да има за цел по-добро управление на съществуващи и създаването на нови квартали. При планирането им се подготвят задания за едновременно проектиране на близки населени места в периферията. Ще трябва да се довършат процедурите по План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс (ПРЗПЖК) за жк „Дружба”; изработване на ПУП бул. „Сливница” – „Модерно предградие“, територии, граничещи с бул. „Сливница”; - ПРЗПЖК - довършване на преструктурирането на жк „Красна поляна“, жк „Илинден“, жк „Люлин“ 1 и 6 м.р. и „Люлин“ –център, жк „Яворов“ и други. Ще има нови регулационни планове на населените места в извънградската територия – с. Локорско, с. Горни Богров, кв. „Изгрев“ – Нови Искър, с. Мърчаево, с. Лозен и други. Централна градска част – реновиране и опазване на традицията След завършване на последните останали територии на центъра, които нямат актуализирани планове, НАГ ще започне възлагането на работни устройствени с цел създаване на по-хармонична и естетична среда. Приключва проектирането на техническите проекти за обновяване на тези зони, които ще се финансират по Оперативна програма „Региони в растеж“. Те обхващат три части: I –пространството пред стадион „Васил Левски“ и около Перловската река в отсечката от Орлов мост до ул. „Граф Игнатиев“; II – ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Цар Шишман“; III – около катедралния храм „Александър Невски”. След одобряването на предложенията ще се пристъпи към финансиране на строителството, като общината ще осъществи за своя сметка рехабилитацията на инфраструктурата. Предстои завършване на актуализацията на ПУП-овете на централната градска част след приемане на кадастралната карта - м. Центъра – зони Г-8 и Г-10; - м. Трета извънградска част; - м. Зона Г-12. Археологията – новото старо лице на Сердика В последните години започна процес на интензивни археологически работи в централната част на София. С разширяването на метростанция „Сердика“ стана възможно експонирането на голяма част от откритите основи на постройки в среда. Достатъчният обхват на експозицията позволи да се усети мащабът на римската улица и тя да стане истински музей на открито. През следващите години общината ще подпомага продължаването на разкопките и ще създаде максимални градоустройствени условия за вписването на откритията в урбанизираната среда. Планирани за проектиране и изграждане са площад „Света Неделя”; античен амфитеатър – територията между бул. „Дондуков”, ул. „Будапеща” и ул. „Московска”; неолитно селище в Слатина; комплекс „Западна порта“. Очакваното икономическо съживяване ще засили интереса към усвояване на териториите за бизнес. Задача на администрацията в процеса е да улеснява инвестициите с цел създаване на работни места и увеличаване на приходите от данъци. Освен териториите, предвидени в ОУП като индустриални, много частни вложители започват процедура за разрешаване използването на далекоперспективни зони по ОУП. В проекта за неговото изменение ще се анализират отново и ще се преразгледат предвижданията за последните, за да се намери най-добрият баланс между частната инициатива и задълженията на общината да изгражда за своя сметка инфраструктура. НАГ е започнал интензивна подготовка за възлагане на модерни планове за смесените и промишлени зони. Събрани са изходни данни и са подготвени заданията. Очаква се поетапното влизане в сила на кадастралната карта за отделните територии, за да стартират: ПРЗ - СПЗ „Слатина“; ПРЗ - НПЗ „Захарна фабрика“; ПРЗ - НПЗ „Илиянци-изток“ по чл. 16; ПРЗ - НПЗ „Илиянци-запад” – част север; ПРЗ - НПЗ „Военна рампа- запад” – част 1 и част 2; териториите между Волуяк и Божурище; около пътен възел „Ботевградско шосе“ и СОП и др. За подобряване на управлението и прилагането на правилата и нормите по устройство на територията се предвиждат стратегия за паркирането и проект за Наредба за паркирането на територията на СО – социологически проучвания, анализ, избор на изпълнител, прозрачност на процеса и организиране на широка обществена дискусия. Ще се даде възможност за взаимоизгодно публично-частно партньорство в интерес на гражданите. Програмата за развитие на северните територии е рамкова и в нея ще се заложат фискални и административни облекчения за инвестиционни намерения. Строителството на Северната скоростна тангента и радиалните връзки към центъра, достигането на метрото до жк „Обеля“ и летището, идеите „Кремиковци” да се превърне в иновативна промишлена зона, са факторите, които правят наложително планирането на интензивни политики за развитие на уникалния териториален ресурс. НАГ е събрал достатъчна аналитична информация и може в кратък срок да представи на СОС проект за програма, която да стартира през следващите години. Основна задача на администрацията за периода 2015 - 2019 г. е да продължи и доразвие добрите практики за създаване на устойчив модел на работа с представителите на гражданското общество и медиите. Ще се подобри визията на сайта. Ще се направи регистър на заинтересовани обществени организации, който ще се поддържа в интернет и достъпът ще е свободен. В състава на разширените експертни съвети ще се включват задължително граждански организации, както бе със заданието за Борисовата градина. С цел активен диалог по ежедневните теми в града ще се създаде фейсбук страница, която ще е основен форум на този диалог. Конкурси – стремеж към избор на качествени идеи През последните години се проведоха конкурси за концепции с цел избор на екип за изработване на планове. НАГ предлага в бюджета на общината да се определи отделна сума, първоначално около 200 хил. лв. годишно, за провеждане на състезания за значимите планове и инвестиционни проекти. Експертите препоръчват да се организират задължително конкурси за концепции за плановете на парковете и за някои жилищни зони в северните територии, които могат да станат модел за екологично обитаване и локално земеделие. В програмата за минералните води към Общинския план за развитие за 2015 - 2016 г. се предвиждат проектиране на геотермална централа за отопление на общински и държавни сгради в центъра на София, изграждане на СПА в Централна минерална баня. Ще се изработят проекти за създаването на градски плаж и рекреационен (СПА) център към бъдещия Аквапарк „Възраждане“. Ще се анализира възможността за реконструкция на съществуващата баня в „Овча купел“ и превръщането й в модерен балнеоложки център и други. До края на 2015 г. трябва да приключи процесът по изработване на технически паспорти на многофамилните сгради в София. Екипът на НАГ има задача да създаде организация за контрол над изпълнението на мерките и предписанията, отразени в документите. Реализирането на мащабния проект ще доведе до рехабилитация на сградния фонд на столицата и максималното му доближаване до стандартите за безопасност, хигиена на обитаване и естетичен вид. Усилията за недопускане и премахване на незаконното строителство вече дават видими резултати. През изминалия период е постигнато много за регистрирането на незаконно построените сгради, изследването на възможността за търпимост и легализиране. Останалите обекти са в процедура по премахване и е засилен контролът за предотвратяване на нови нарушения. От НАГ ще отделят целенасочено внимание за съхраняване на зданията, паметници на архитектурата в града, някои от които са в много лошо състояние, със собственици в чужбина или с неизвестни наследници. За целта ще се създаде и ново звено. „Сложното национално законодателство, което е монополизирало опазването и управлението на културното наследство в материалната среда, не дава възможности на общината да отговори на очакванията на гражданите тя да се превърне в двигател на мерките за опазване на историческите пространства, постройки и паметници. Обществените нагласи са СО естествено да поеме отговорно задължението да стане основен фактор в тези дейности. За това е необходимо създаването на експертно звено, което да осъществява ефективна връзка с институциите на държавата и да създаде фундамента за промени в законодателството и разширяването на правомощията на местната власт при активното опазване на историческото наследство“, посочват от НАП. Делегирането на НАГ с пълномощно от кмета на Столичната община на задълженията по подготовката на документацията за рехабилитацията на многофамилните жилища от одобряването на кандидатите до възлагане на проектите, контрола по изработването им, издаване на разрешение за строеж и евентуално въвеждане в експлоатация на сградата изисква създаването на структура в рамките на НАГ към Дирекция „Общински строителен контрол“. Структурата ще отговаря изключително само за този процес поради високата обществена важност на програмата и големия финансов ресурс, отделен за нея. Според експертите от НАГ управлението на устройствените процеси в града е стъпило на здравата основа на стратегически документи, които са адекватни на европейските изисквания за устойчиво развитие. В тях приоритет са доброто бъдеще и достойният живот на всеки гражданин – чрез създаване на работни места, удобен и достъпен публичен транспорт, осигуряване на модерно обитаване, енергийна ефективност, опазване на околната среда и развитие на системите за отдих и спорт, внимание и грижа към хората в неравностойно положение. Петър Диков, главен архитект на София: Ще осигурим територията на града с цялостни ПУП-ов Продължаваме да осигуряваме територията на София с цялостни подробни устройствени планове (ПУП). Отделили сме три основни. Ще продължим да планираме като линейна регулация главните градски артерии. На първо място са двете части от Околовръстния път. Едната е Източната дъга от „Младост“ 4 до бул. „Цариградско шосе“, другата е Западната от бул. „Братя Бъкстон“ до АМ „Люлин“. Втората група планове са тези за парковете. Включили сме доста територии, за които трябва да се изготви пълна документация, за да може да стартират отчуждителни процедури. В последната група влизат производствените зони - както съществуващите, така и новопредвидените, защото считаме, че те ще спомогнат за развитието на бизнеса в София. През последните години се занимавахме основно с жилищните комплекси и централните зони на града, тъй като това бяха най-конфликтните територии. Покрихме тези места с планове. Ще се проведат обществени обсъждания на новите. След това трябва да минат документите за одобрение през Столичния общински съвет. Очаквам да има и обжалвания, но се надявам процесът да приключи в разумни срокове.