Новини

МРРБ: Консултантските услуги за надзор на безплатното саниране се финасират от програмата

mrrb-building Във връзка с появили се публикации в медиите, в които се твърди, че в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради разходите за строителен надзор не са допустими за финансиране, Министерство на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че Програмата е изцяло съобразена с изискванията на Закона за устройство на територията. Процесът по обновяване на одобрените сгради следва реда, определен в закона и извършването на строителен надзор е основен елемент от осъществяването на контрол върху строителните и монтажни работи.   Съгласно Методическите указания по Програмата на всяка сграда следва да се извърши техническо обследване и обследване за енергийна ефективност, изготвя се инвестиционен проект, който се одобрява по надлежния ред и се издава разрешение за строеж, след което се стартира със строителните и монтажни работи. В рамките на програмата е посочено изрично извършването на авторски и строителен надзор,  а в допълнение програмата изисква и упражняване на инвеститорски контрол.   Съгласно Методическите указания всички тези дейности са предвидени в Програмата и разходите за тях, включително за строителния надзор, са допустими за финансиране от самата програма.