Новини

С инвестиции подкрепят общините в изоставащите райони

Проектопромените в Закона за регионалното развитие са публикувани на Портала за обществена консултация на МС

Да се осигури подкрепа на общините от четвърта и пета категория и тези от втора и трета в планински, полупланински или пограничен район съгласно Националната концепция за пространствено развитие с инвестиционна програма се предвижда в Закон за изменение и допълнение на Закона за регионално развитие (ЗРР). Проектът е публикуван на Портала за обществена консултация на Министерския съвет – www.strategy.bg. Становища по него могат да се подават до 31 юли т.г. Според вносителите на промените разпоредбите на действащия ЗРР, свързани с целенасоченото подпомагане на определени територии, практически не са намерили приложение през периода след неговото приемане досега. „От една страна, причина за това бяха твърде широко дефинираните гранични стойности на индикаторите, които позволиха почти всички общини в страната да бъдат обявени като „райони за целенасочена подкрепа“, а от друга, беше политиката за финансови ограничения на разходите от държавния бюджет в периода на финансовата криза“, се посочва в документа. Измененията предлагат цялостна промяна на критериите и показателите за определяне на регионите, които ще се подпомагат. Ще се използва за основа въведената със Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) категоризация на общините у нас. Предвижда се в областните стратегии за развитие да бъдат отразени мерките и средствата за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа от държавата. С измененията се отменя изискването за разработване на концепция за пространствено развитие на общините предвид ролята и обхвата на общия устройствен план (ОУП), както и поради невъзможността концепцията да улесни разработването на ОУП, като осигури информация за изготвянето на техническа спецификация. Така се прави ясно законово разграничаване между устройствените документи, имащи пряко отношение към инвестиционния процес, и тези със стратегически характер за планиране на пространственото развитие на територията. Съществена промяна е изискването за разработване и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие и регионалните схеми за период от 15 години, а по отношение на елементите на техническата инфраструктура - за 30-годишен период. Това ще осигури резервирането на трасетата на бъдещи инфраструктурни мрежи, както и на терени, предназначени за изграждане на жилищни и производствени зони в близост до градовете. Като резултат от промяната ще се гарантират опазването и по-ефективното използване на поземлените ресурси, както и по-висока ефективност на инвестициите за развитие и нови работни места. Според вносителите с новите текстове по-ясно ще се дефинират съгласуваността между стратегическите документи и разработването на инвестиционни програми, включително съфинансирани от фондовете на ЕС, както и идентифицирането на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие. Въведени са задължителни изисквания за провеждане на обществени консултации при разработване на нови, актуализация и оценка на изпълнението на действащи национални и регионални документи. Чрез него и чрез механизма за партньорство, заложен в Регионалните съвети за развитие, се обединяват усилията на администрациите и представителите на бизнеса, синдикатите и гражданските организации да работят за постигане на цели по отношение развитието на отделните териториални общности. Съставът на Регионалния съвет за развитие (РСР) е разширен, като допълнително са включени представители на Министерството на образованието и науката и Министерството на културата. В него могат да участват и представители на университети, научни и граждански организации. С направените изменения се допълват функциите на РСР да дава предложения на компетентните органи за промени в секторни стратегии за развитие. Засилена е ролята на областните управители по отношение на прилагането на секторни стратегически документи, като те ще поемат координацията им на територията на областта. Предлага се да бъдат отменени разпоредбите на действащия ЗРР относно изграждането на единна информационна система за управление на регионалното развитие и пространствено планиране, тъй като тя не бе реализирана досега. Целта на нормативното й регламентиране е била да се събира регулярно информация за целите на наблюдението и оценката на стратегическите документи за регионално и местно развитие. Тези данни ги има в ИСУН, в който е включена информация за проекти, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС. Към настоящия момент има нужда от създаване на информационна система на централно ниво, която да съдържа данни за всички реализирани проекти със средства от ЕС, от общините, от държавния бюджет, международни финансови институции и др. Не е подходящо тя да се разписва в ЗРР според вносителите на измененията.