Новини

Пречиствателната станция за отпадъчни води в Луковит ще бъде официално открита

На 28 юли 2015 г. (вторник) от 11.00 часа, на площадката на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) ще се състои церемония за официалното откриване на обекта. За по-малко от две години Община Луковит успя да изпълни най-амбициозния си проект за подобряване на водния сектор в град Луковит. Той е на стойност 33 898 746 лева, осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Изпълнени са общо 25 014 линейни метри (л.м.) канализационна мрежа, от които: битова канализация (смесена) – 12 060 л.м.; 761 бр. сградни канализационни отклонения с обща дължина 6 859 л.м.; дъждовна канализация – 6 095 л.м. и 332 бр. улични оттоци. Осъществена е рехабилитация на общо 16 646 л.м. водопроводна мрежа, от които: рехабилитация и подмяна на водопроводната мрежа – 10 837 л.м.; 683 бр. сградни водопроводни отклонения и 52 бр. връзки със съществуващата водопроводна мрежа с обща дължина 5 809 л.м. Извършено е изцяло или частично асфалтиране на 34 улици, по които са изпълнявани проектните дейности, с обща площ 74 000 кв.м. Изградена е изцяло нова пречиствателна станция за отпадни води с капацитет 10 500 екв. жители. Тя е разположена на 1 км извън град Луковит и включва: линия (път на водата) за пречистване на отпадъчните води; линия (път на утайките) за обработка (третиране) на утайките. Технологичната схема на пътя на водата включва: грубо механично, пълно биологично пречистване с отстраняване на биогенни елементи (азот и фосфор) и обеззаразяване с UV облъчване. В процеса на пречистване на водите се образува само един вид утайка – излишната активна утайка. Тя се пречиства чрез „продължителна аерация“. Пречистените отпадъчни води ще се заустват в река Златна Панега. По време на строително-ремонтните дейности са създадени 132 нови работни места и 11 бр. постоянни за обслужване на ПСОВ. От края на месец април 2015 г., изградената инфраструктура по проекта е въведена в експлоатация. Проектът допринася за намаляване на загубите на питейна вода, постигане на стабилни и устойчиви темпове на социално-икономическо развитие, изграждане на качествена жизнена среда и осигуряване на висок стандарт на живот на населението. „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит“ е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България. Проектът стартира през месец септември 2012 г. и трябва да приключи през месец март 2016 г.