Новини

МРРБ обявява поръчка за Регионални прединвестиционни проучвания за ВиК

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви обществена поръчка за изготвяне на Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии на следните ВиК оператори:  „ВиК“ ЕАД - гр. Бургас, „ВиК“ ООД - гр. Варна,“ВиК“ ЕООД - гр. Видин, „ВиК“ ООД - гр. Враца, „ВиК“ ЕООД - гр. Добрич, „ВиК“ ООД - гр. Кърджали, „ВиК“ ООД - гр. Перник, „ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив, „ВиК“ ООД - гр. Русе, „ВиК“ ООД - гр. Силистра, „ВиК“ ООД - гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД - гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД - гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД - гр. Ямбол. Те са раздели в обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: РПИП за „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ООД гр. Шумен;
  • Обособена позиция 2: РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол;
  • Обособена позиция 3: РПИП за „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр.Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД гр. Русе;
  • Обособена позиция 4: РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ООД, гр. Перник.
Поръчката за всяка обособена позиция ще се изпълнява на 3 фази. Първата предвижда събиране и анализ на данни за съществуващата ситуация във връзка с водоснабдителните и канализационни системи, както и необходимостта от реализиране на мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води. Като втора фаза ще бъдат разработени прединвестиционни проучвания и формуляри за кандидатстване за европейско финансиране със съответните приложения (технически, екологични, финансови и икономически доклади) и комплексни проекти за инвестиционна инициатива за агломерации над 10 000 е. ж.. В трета фаза са обособени прединвестиционните проучвания, които ще бъдат разработени за агломерации под 10 000 е.ж. за мерките извън обхвата на формулярите за кандидатстване за европейско финансиране за обособените територии на ВиК операторите в съответната обособена позиция. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 40 000 000 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 23.09.2015 г. до 17:00 часа. Документацията за  обществената поръчка с идентификационен номер 05-15-049 от Регистъра на обществените поръчки в МРРБ може да бъде намерена на следния адрес:https://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0515049Inner/Forms/AllItems.aspx.