Новини

През второто тримесечие са издадени разрешителни за строеж на 1 140 жилищни сгради

През второто тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 140 жилищни сгради с 3 455 жилища в тях и 513 073 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 44 административни сгради/офиси с 16 409 кв. м РЗП и на 1 275 други сгради с 872 281 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 18.8%, докато жилищата в тях бележат намаление с 19.6%, а общата им застроената площ - с 8.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради нараства съответно с 83.3 и 48.9%. Разгънатата застроена площ при административните сгради е по-малко с 56.1%, но при другите видове сгради се увеличава с 94.9%. В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 1.7%, но жилищата в тях са по-малко с 0.2%, а разгънатата им застроена площ нараства с 11.2%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, намалява с 6.4%, а тяхната РЗП - с 52.2% (фиг. 1). Издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличават с 8.8%, а разгънатата им застроена площ е повече със 120.6%. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 187, Пловдив - 147, Бургас - 98, Варна - 91, и София - 83. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 423, Варна - 323, Бургас - 322, Пловдив - 307, и Кърджали - 145 (табл. 1 от приложението). През второто тримесечие на 2015 г. е започнал строежът на 847 жилищни сгради с 3 630 жилища в тях и с 465 091 кв. м обща застроена площ, на 27 административни сгради/офиси със 7 398 кв. м РЗП и на 657 други сгради с 423 328 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 56.0%, броят на жилищата в тях - с 12.8%, а общата им застроена площ - с 9.4%. Броят на започнатите административни сгради се увеличава с 50.0%, но общата им застроена площ намалява с 81.0%. Броят на започнатите други сгради бележи увеличение с 62.6%, а тяхната РЗП - със 70.1%. В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 4.3%, жилищата в тях - с 62.5%, а разгънатата им застроена площ нараства с 46.0%. При броя на започнатите административни сгради също се наблюдава увеличение с 12.5%, докато тяхната РЗП намалява с 56.9%. Започнатите други видове сгради нарастват с 14.5%, а разгънатата им обща застроена площ - с 90.2%. Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 125 жилищни, 12 административни и 90 други сгради; София (столица) - 111 жилищни,                                    3 административни и 35 други сгради; Бургас - 102 жилищни и 21 други сгради; София - 68 жилищни и 39 други сгради; Варна - 75 жилищни и 25 други сгради .