Новини

Министър Ивелина Василева: МОСВ насърчава създаването на условия за ефективно използване на минералните води (видео)

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на вестник „Строител“ е задължително! Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и заместникът й Павел Гуджеров участваха в Четвъртата национална дискусия от кампанията „Да! На българската икономика“ на тема „Балнео и СПА туризъм – перспективи и възможности“, която се състоя в Кюстендил. Министерство на околната среда и водите провежда политика за осигуряване на условия за максимално използване на минералните води, посочи в изказването си Василева. В основата на тази политика през последните години стои диалогът и сътрудничеството със заинтересованите страни – общини, граждански, браншови и научни организации за максимално и в интерес на гражданите развитие на общините, в съответствие с приоритетите им, изтъкна министърът. Децентрализацията на управлението на минералните води – изключителна държавна собственост, осигуряването на подходящи икономически условия за оползотворяването им и облекчаването на административните процедури за предоставяне на права за водовземане, са основните насоки в работата на МОСВ. С измененията на Закона за водите през 2010 г., създали предпоставки за децентрализация на управлението на минералните води, в МОСВ постъпиха множество искания от общините. В резултат от законовите промени, с решения на министъра на околната среда и водите до момента на общините са предоставени 66 находища на минерални води – изключителна държавна собственост. „Със законодателните изменения се даде възможност минералните води да бъдат използвани в интерес на жителите на общините и в съответствие с приоритетите им за развитие в областта на балнеотуризма, балнеолечението, бутилирането и др., като по този начин бе дадена по-голяма оперативна самостоятелност при управлението на минералните води. Законодателните промени са израз на обоснована държавна политика за насърчаване на по-доброто оползотворяване на природния ресурс и важен лост в ръцете на органите на местното самоуправление за реализация на плановете за развитие на общините“, каза Ивелина Василева. Три пъти бяха намалени таксите за водовземане от минерална извори, които титулярите на разрешителни заплащаха преди. Облекчени бяха процедурите за предоставяне на права за водовземане от минерални извори – изключителна държавна собственост. Общините са издали 160 разрешителни за приблизително 120 л./сек. като той ще се ползва за следните цели: специализирани болници, хотели, басейни, оранжерии, общински обекти (бани, детски градини, администрации и др.). Използването на минералните води е сред приоритетите на правителството. МОСВ има готовност да работи координирано с всички институции и е отворено за предложения за облекчаване на процедурите с цел максимално оползотворяване на ресурса. България е определила 102 от находищата на минерална вода като изключителна държавна собственост. На общините са предоставени за стопанисване и ползване 66 от тях. Утвърден е експлоатационен ресурс – л/сек, а технически възможният дебит е 2219, 26 л/сек. От тях са предоставени на разрешителен режим 541,55 л/сек, а на концесионен режим – 106, 17 л/сек. Наличният свободен за ползване ресурс е 1517, 90 л/сек. Като публична общинска собственост до сега са определени 37 находища с утвърден експлоатационен ресурс 304, 818 л/сек. Разкритите ресурси се оценяват на 4600 л/сек. Създаването на качествен балнео и СПА туризъм (СПA, балнео и здравен туристически продукт) зависи от много природните дадености, привличането на инвестиции, изграждането на инфраструктура, създаването на подходяща нормативна основа и не на последно място, от изграждането на високо образовани професионалисти.