Новини

Министър Василева откри депо за отпадъци във Видин

8Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева преряза лентата на новата Регионална система за управление на отпадъци във Видин, финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Общата стойност на инвестицията е над 20 млн. лв. С изграждането на модерната система се закрива и рекултивира старото депо във Видин. Още 5 други депа в региона ще бъдат закрити, с което България изпълнява своите национални ангажименти. МОСВ активно подпомага общините в Северозападния регион с реализирането на проекти по ОПОС на обща стойност 675 млн. лв., каза в словото си министър Василева. С парите се изграждат и рехабилитират 13 пречиствателни станции за отпадъчни води и 4 регионални системи за управление на отпадъците. Тази инфраструктура е важна за развитието на региона, за подобряване на стандарта на живот на гражданите, за привличането на инвестиции и активизирането на икономиката, което е приоритет за МОСВ. Отпадъците ще се обработват по начин, който изцяло съответства на принципите за третирането им не като нещо ненужно, а като ресурс“, каза Василева. Съоръжението ще обслужва близо 100 000 жители в 11 общини и създава 11 нови работни места. Системата за управление на отпадъци е с капацитет 309 600 тона и с инсталации за компостиране и рециклиране на строителни отпадъци. Чрез Оперативната програма „Околна среда“ МОСВ финансира и значимия за Видин воден цикъл, който осигурява събирането и третирането на отпадъчните води на града. От кмета на Видин министър Ивелина Василева получи статуетка – символ на чиста околна среда.