Новини

Правителството търси решения за 10 пречки за инвеститорите

Министерският съвет прие анализ на пречките за нарастването на инвестициите и списък с основните проблемни области пред капиталовложителите в България. Проучването е изготвено в контекста на инициативата на ЕК „Инвестиционен план за Европа”, която е основен елемент на цялостната стратегия на ЕС за насърчаване на заетостта, икономическия растеж й инвестициите. В отговор на необходимостта от действия в България, отнасящи се до целите на третия стълб от Инвестиционния план за Европа – изготвянето на програма за премахване на регулаторните пречки пред инвестициите в ЕС, бе сформирана междуведомствена работна група. В анализа са дефинирани 10 проблемни области, обхващащи регулаторни пречки, пряко свързани с инвестиционния процес в България, както и по-широките проблеми на бизнес средата. Те са: - присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ, вода), в т.ч. срокове, брой процедури и разходи; - разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение; - несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрация; - често променящо се законодателство; - отсъствие на изградена пътна инфраструктура или лошо състояние на съществуващата; - липса на специалисти в търсени от бизнеса области и лошо качество на професионалното образование; - независимост на съдебната система и корупция - ниска ефективност на правната рамка за разрешаване на спорове; - административни процедури във връзка с международния стокообмен и съпътстващи разходи при внос и износ; - време за плащане на данъци. За тяхното ефективно адресиране ще бъдат създадени работни групи с определени от Министерския съвет водещи ведомства. В срок до края на януари 2016 г. Те трябва да предложат конкретни мерки (законодателни и административни) за преодоляване на проблемите пред нарастването на инвестициите в страната.