Новини

Министър Василева ще открие подновената ВиК мрежа на Панагюрище

На 6 август от 11 ч. министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще присъства на церемония за откриване на обекти от водния цикъл на Панагюрище, изградени със средства по ОП „Околна среда 2007-2013“. Общата стойност на инвестицията е 56,6 млн. лв. Средствата са вложени в изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, обслужваща близо 18 000 души, и подновяване на ВиК мрежата в града. Положена е близо 60 км линейна инфраструктура – 33,1 км канализация и 24,6 км водопровод. Осигурено е екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадни води в река Панагюрска Луда Яна. Новите обекти покриват са изискванията на европейското законодателство за околната среда. Подобрени са санитарно-хигиенните условия за живот, намален е здравният риск за хората. Преди реализацията на проекта по ОПОС 2007-2013 загубите на питейна вода са надвишавали 60%, проводимостта на канализационната мрежа бе намалена с над 40 на сто, заради корозия и затлаченост, а поради липсата на ПСОВ отпадъчните води замърсяваха околната среда.