Новини

Въвеждат 28 забрани и режими на територията на Национален парк „Рила“ в актуализирания План за управление

Ще бъдат предприети дейности по оценка на щетите, нанесени от пожара в резерват „Риломанастирска“ гора

28 забрани и режимa ще залегнат в актуализирания План за управление на Национален парк „Рила“, стана ясно на работна среща по проект „Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите задание. Те са определени в пряка връзка с предназначението на защитената територия, съгласно Закона за защитените територии. „Целта на актуализирания План за управление е да постигнем балансиран документ, който осигурява устойчиво развитие“, заяви Росана Матева, директор на проекта и допълни, че опазването на биологичното разнообразие и осигуряване на развитие на регионите около парка трябва да се съчетае и да върви успоредно. На територията на целия национален парк ще бъдат забранени: • Движението и паркиране на МПС и транспортни средства с двигатели с вътрешно горене, ATV, спортни мотори, моторни шейни и ползване на летателни средства, освен при спасителни акции, изпълнение на неотложни дейности в горите, изпълнение на служебните задължения на служители на ДНП, МВР, МО и снабдяване на хижите след получаване на разрешително от ДНП“. • Използването на хеликоптери за транспорт на хора в парка, с изключение при спасителни акции и за нуждите на ДНП „Рила“. • Сечта, извозването и транспортирането на всякакъв дървен материал и дърва за огрев на територията на парка, без разрешително от ДНП „Рила“ и без маркировка с марка на ДНП „Рила“. • Любителският риболов във всички реки на територията на Парка и любителския риболов във всички езера, с изключение на: Йончево езеро, Свинското езеро, Двете мусаленски езера, пред хижа Мусала, ез. Грънчар, Сухото езеро (общ. Белица), Вапски езера, Скалишки езера, Реджепско езеро. • Ограждането на дворни места на хижи, заслони и други, предназначени за отдих. • Заснемането на игрални и документални филми и създаването на други творчески продукции, без разрешение от ДНП „Рила“. • Изграждането на изкуствено осветление на територии, извън определената зона „сгради и съоръжения“. • Паша на домашни животни без разрешително от ДНП „Рила“, както и паша без пастир. • Къпането, миенето, плуването и гмуркането в езерата и реките. • Миенето, ремонта и обслужването на моторни превозни средства на територията на парка. • Построяването на бентове и други хидротехнически съоръжения, които преграждат изцяло течащите води. Към момента теренните проучвания показват, че със сега действащия План за управление на Национален парк „Рила“ са постигнати устойчивост на екосистемите и местообитанията. Устойчива е популацията на мечката, дивата коза, златката, копитните и други бозайници. Актуализирани и обогатени са данните за богатството на видове от флората, фауната и микотата, регистрирани са нови за територията на парка находища на някои видове.Изводът от проведените теренни проучвания е, че с над 14 000 дка се увеличават горите на територията на парка, основно от бял бор, смърч и бяла мура, а новите формации от клек са над 16 000 дка. От общо 45 653 ха горски територии увеличението на залесените площи е с над 3 хиляди ха, а запасът на дървесина в горите към настоящия момент е над 10 000 000 куб. м. Анализираните резултати доказват, че настоящите режими и норми функционират по правилен начин и създават устойчива среда. Изпълнителите на актуализацията на Плана за управление на Национален парк „Рила“ и разработване на План за управление на резерват „Риломанастирска гора“ ДЗЗД „Рила Консултанти“ ще предложат поредица от проекти, насочени към оценка на влиянието на пожарите върху екосистемите, което е в тясна връзка с високата степен на уязвимост от пожари на иглолистните гори. Припомняме, че около 130 дка високопланинска растителност и гора от смърч, бял бор и дъб в резерват „Риломанастирска гора“ бяха обхванати от пожар, който бе гасен в продължение на няколко дни.