Новини

На инженеринг строят втория етап на Музея за съвременно изкуство

Индикативната му стойност е 3,8 млн. лв.

Националната галерия обяви поръчка за инженеринг на обект: „Софийски арсенал“ Музей за съвременно изкуство – САМСИ – II етап“. Индикативната му стойност е 3,8 млн. лв. Средствата за него са от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 чрез Министерството на културата. Поръчката включва изпълнение на „технически проект“ – 150 хил. лв. без ДДС, и авторски надзор – 8 хил. лв. За строително-монтажни работи са отделени 3,64 млн. лв., от които 388 хил. лв. за „Музей за съвременно изкуство“, 302 хил. за „Подземно депо“; 2,949 млн. лв. за „Стъклен павилион“. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималния одобрен бюджет на поръчката. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение в описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока от допустимата, ще бъде отстранен. Крайният срок за изпълнение е 1 април 2016 г. Кандидатите трябва да докажат наличието на финансов ресурс за материали, консумативи, средства за работни заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки в размер, не по-малък от 1,2 млн. лв. Те трябва да са изпълнили поне три обекта за последните 5 години, които са сходни с предмета на обществената поръчка – проектиране и строителство и/или изграждане, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на сгради. Срокът за прием на оферти е 7 септември 2015 г. Изборът ще бъде по критерий „икономически най-изгодна оферта“. Организацията за изпълнение на инвестиционното проектиране има тежест 10 т., срокът за изработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект” носи 10 т., технологията за строителство – 20 т., организацията на работа за изпълнение на предмета на поръчката – 20 т., управлението на рисковете – 10, предлаганата цена за изпълнение на договора – 30 т.