Новини

КЗК отмени решение на АПИ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка за строителството на Софийски околовръстен път – Западна дъга

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път - Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309“. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена с мотива, че всички подадени оферти не отговарят на предварително обявените условия. Проучването установи, че констатираните от страна на комисията за разглеждане и оценка на офертите и от възложителя несъответствия в ценовото предложение на жалбоподателя ДЗЗД Обединение „Европейски пътища“ по своя характер съставляват допуснати технически грешки, които не опорочават самото предложение. В тази връзка КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите предложения съобразно мотивите, изложени в решението.