Новини

МС публикува за обществено обсъждане нов закон за държавните такси

Правителството е подготвило нов закон за държавните такси, който да отмени стария от 1951 ва година. С проекта ще се регламентира, че размерът на държавната такса не може да надвишава разходите за извършването на дейността или услугата, освен ако таксата не изпълнява определена политика. Държавни такси ще могат да се събират за издаване на разрешение или лиценз, извършване на контрол, експертиза или оценка на документи, включително изображение и звукозапис, документи за обучение, квалификация или правоспособност, за водене на публичен регистър при предоставяне на информации, извършване на експертиза или даване на консултация, дейност, включваща заверка или издаване на преписи от документи, припомня БНР. Законопроектът допуска освобождаване на такси или намаляване на размера за физически лица, или когато е заявена по електронен път. Няма да се събира държавна такса за социално правна помощ на малолетни, както и за документи и удостоверения за завършен етап на училищно образование, степен на образование и професионална квалификация. Събирането на държавните такси ще се извършва от администраторите на услугата, а плащането може да е изцяло при подаване на искането от платеца или до изтичане на определен срок след извършването на услугата Плащането ще е в брой, безкасово или чрез държавни таксови марки. Когато услугата не бъде извършена, сумата ще се възстановява. За несъбрани такси от администраторите глобата ще е от 100 до 1000 лева, а за маловажните нарушения от 10 до 50 лева и ще се налага с фиш се предлага в проекта на новия закон, публикуван за обществено обсъждане.