Новини

НАГ отчете 1406 издадени разрешения за строеж в София от 2009 до 2015 г.

Подготвени са проекти за развитието на столицата до 2020 г.

Свилена Гражданска От 2009 г. до 2015 г. са издадени 1406 разрешения за строеж, за които са одобрени инвестиционните проекти. Това се посочва в отчета за периода на дейността на Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) при изпълнение на политиката на Столичната община (СО) за устойчиво развитие, управление на процесите в градската среда и минералните води. Отменените разрешения са само 3, което показва висока степен на професионализъм и законосъобразност на процеса, се посочва в доклада. Одобрените инвестиционни проекти са 2961. От 26 ноември 2012 г. до сега са издадени 16 акта за узаконяване на незаконно построени обекти преди 2001 г., които отговарят на градоустройствените показатели в урбанизираните територии, след плащане на дължимите санкции и глоби. Публикувани са 16 разрешения за строеж за насипване, депониране и подравняване на земни маси на имоти, разположени на територията на СО, като периодично се прави контрол, свързан с функционирането на същите. Към настоящия момент поради изчерпване на предвидените количества земни маси са закрити и нефункциониращи 14 депа. От 2009 до тази година са въведени в експлоатация 8859 строежа от IV и V категория. Издадени са 1048 удостоверения за търпимост на сгради след обработката на 1624 заявления. В Дирекция „Общински строителен контрол” са регистрирани 4438 технически паспорта за строежите, за които има разрешение за изграждане от главния архитект на Столичната община, както и за обекти от първа до трета категория, за които не се съхраняват строителни книжа. Към момента е установено завишаване на броя на подадените за одобрение за I, II и III категория. Същото е свързано с наближаване на крайния срок за регистрация на техническите паспорти за строежите от гореспоменатите категории, който изтича на 31.12.2015 г. В тези документи се съдържат не само данни, свързани със състоянието на обектите, но и необходимите мерки, които следва да бъдат предприети от страна на собствениците, за да се гарантират експлоатационната надеждност и устойчивост на конструкцията. В тази връзка ще се увеличи и работата на служителите на НАГ, свързана с осъществяване на последващ контрол. Издадени са 870 броя заповеди за премахване и ремонт на опасни сгради. Разрушени са 171 постройки. От 1.01.2014 г. до сега принудително са премахнати 37 преместваеми обекта на територията на Столичната община. 163 са заповедите за спиране на строителството. Във връзка с предоставени правомощия от кмета от 26.11.2012 г. до сега са изработени заповеди за премахване на незаконни строежи – 634, и 33 за забрана за ползване на обекти. Издадени са наказателни постановления и са наложени глоби за над 374 хил. лв. на собственици на сгради – недвижими културни ценности. Към момента няма отменени решения. Събрани са 50 хил. лв. Останалите наказателни постановления са обжалвани пред Софийския районен съд и към момента няма влезли в сила съдебни решения. В изпълнение на ангажиментите на държавата и общината за повишаване на енергийната ефективност и качеството на живот на гражданите на София НАГ започна мащабна програма по проектно осигуряване на здания в града. През 2013 г. от направлението са провели конкурс за изработване на типови проекти за рехабилитация за най-масовите жилища – едропанелните. За петте вида сгради, построени в София, са направени номенклатури, включващи над 80 проекта за отделните секции в тях. Те съдържат пълен набор от дейности по рехабилитация на жилищната сграда, които дават възможност всяка етажна собственост да получи безплатно отлична техническа документация за обновяването й. Проектите са снабдени и с пълни количествени и стойностни сметки. С безплатното предоставяне на тази документация и решението на Столичния общински съвет да не се събира такса за разрешение за строеж при саниране общината ще облекчи разходите на домакинство с около 600 лв. Дава се възможност за отделяне на отоплителните инсталации на всеки абонат с индивидуално мерене, което ще направи разпределението на сметките за гражданите максимално справедливо и ще прекрати кражбите на топлинна енергия. НАГ е ангажиран с цялостния процес на разглеждане на заявленията, възстановяване на строителната документация, възлагане на техническите и енергийните паспорти и самото проектиране на одобрените сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. За панелните жилища се прилагат типовите проекти. Назначена е работна група с председател директора на Дирекция „Общински строителен контрол” арх. Влади Калинов, която да координира и контролира процеса по изпълнението на програмата, процедурата за избор на изпълнители по рамково споразумение, която е приключила, и се очаква влизането в сила на решението за избор на екипи и сключването на първите договори за проектиране на одобрените блокове. НАГ възложи и получи и пълен комплект чертежи - възстановяване на строителни книжа – част „Архитектура“, на всички панелни секции, което ще подпомогне не само процеса на саниране, а и изработването на кадастралната карта на обектите. Документацията е свободно достъпна на интернет страницата на НАГ и може да се разглежда и разпечатва безплатно. В изпълнение на политиката на Столичната община за управление и използване на хидротермалните ресурси и въз основа на разработената към ОУП на София „Стратегия за използване на потенциала от минерални води и геотермална енергия на територията на СО” към настоящия момент от НАГ е съставена Програма за оползотворяване на ресурсите от минерални води в София и Софийския регион (дългосрочна и краткосрочна) към Общински план за развитие на СО за 2014 - 2020 г. Учреден е специализиран състав за хидрогеоложки изследвания на находищата на минерални води. Извършено е обследване на техническото състояние на София-център. Реализиран е отлаган с години ремонт на помпената станция – сградата и водопроводните отклонения към Централна баня и водоналивния кът. Във връзка с политиката за енергийна ефективност на СО в НАГ е разработена „Икономическа оценка и концепция за ефективно използване на геотермалната енергия чрез геотермална (термопомпена) централа към находище София-център, придружена с подробна количествено-стойностна сметка. При бъдещо осъществяване на обекта ще се отчете сериозен икономически ефект при срок на изплащането му за 6 - 8 години. На находище София - Лозенец е извършено обследване на актуалното техническо състояние на 5 броя сондажи. Възложена е „Предварителна икономическа оценка и концепция за ефективно използване на геотермалната енергия от находище София – Лозенец“, която доказва ефективността от изграждане на геотермална централа за климатизация приоритетно на разположените в района училища, детски градини, както и на административни сгради. Направени са хидрогеоложки изследвания за оценка на експлоатационните ресурси на София - Панчарево и каптажите на естествени извори Тунела и Гъбата. Водата от Тунела се използва за захранване на минерална баня „Панчарево“ и спортен комплекс „Корали“. По възлагане на НАГ-СО е извършено конструктивно обследване на мостик и кап­таж Гъбата. Реализиран е належащ авариен ремонт на чешмите от водоналивния кът към находището. За находище София - Надежда е изработена документация и обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за обследване техническото състояние на съществуващи 2 сондажа, включително определяне на хидрогеоложките параметри. При положителен резултат СО планира използване на температурата и водата от сондаж С-6хг, намиращ се в двора на 15-о училище, за геотермална инсталация за отопление на сградата, както и за минерален басейн към учебното заведение. От екипа на НАГ е изработен „Проект на тарифа на СО за такса водовземане при предоставено право на водовземане от минерална вода”, който предстои да бъде внесен за решение в Столичен общински съвет. През периода 2009 - 2015 г. основно предизвикателство пред устройственото планиране за нуждите на обектите на транспортната и инженерната инфраструктура е било плановото обезпечаване на обекти. Изработени са и са одобрени документи за основни градски артерии и пътни възли: Софийския околовръстен път, Северната скоростна тангента (ССТ), новите кръстовища на бул. „Драган Цанков“ и алея „Яворов“; бул. „България“ и бул. „Акад. Иван Гешов“; на „Лъвов мост“; бул. „Ломско шосе“; бул. „Александър Малинов“ и други. Изготвени са и са в процедура по одобряване тези за бул. „Царица Йоанна“ от жк „Люлин“ до „Банско шосе“; бул. „Източна тангента“ от бул. „Ботевградско шосе“ до ССТ; бул. „Никола Мушанов“. Задължителен елемент от плановете станаха маршрутите на велотрасетата. Направени са и схеми за разполагане на велогардероби на подходящи места. Работи се по идеята за осигуряване на общински велосипеди в разменни пунктове. Изработени са и са одоб­рени планове за устройствено обезпечаване на важни транспортни проекти на столицата: разширение на трасетата на първи и втори метродиаметър, за третия лъч на подземната железница, продължението по бул. „Черни връх“; трамвая от „Люлин“ до „Надежда“ и др. Изготвени са планове за терена на завода за отпадъци, инсталацията за преработка на органични отпадъци, схеми за разширение на инженерната инфраструктура, подробни устройствени планове за седем мини ВЕЦ-а за производство на електрическа енергия от напора на водопроводите. Приоритетно се възлагат парцеларни и регулационни планове за планово осигуряване на рехабилитацията на подземната инфраструктура, финансирана с европейски или общински средства. За изпълнение на изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ за програмния период 2014 - 2020 Столичната община през 2012 г. започна работа на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), който е приет от СОС през 2013 г. Проведоха се конкурси за реконструкция и благоустрояване на четири зони от централната част на София, за енергийна ефективност и разширение на 33 обекта на социалната и културната инфраструктура, както и за важни трасета на релсовия транспорт. НАГ е провел всички процедури и управлява изпълнението на предложенията до издаването на разрешение за строеж по тях. В момента се завършват техническите проекти за централните части на града съвместно с ОП „София проект“. Изготвя се технически инвестиционен проект за реконструкция на трамвайно трасе по бул. „Цар Борис III” от пл. „Руски паметник” до ухо „Княжево” и по бул. „Македония” и ул. „Алабин” от пл. „Руски паметник” до обръщателно ухо „Съдебна палата”. Прави се технически инвестиционен проект за реконструкция на трамвайно трасе по бул. „Александър Стамболийски“ от кръстовището с бул. „Константин Величков” до обръщателно трамвайно ухо „Западен парк”, както и за ул. „Каменоделска” от бул. „Константин Стоилов” до трамвайно ухо „Орландовци”. Направени са 10 инвестиционни проекта за основен ремонт на детски градини, 14 – за училища, 3 – за социални обекти, и 9 – за културни.