Новини

Приключи консултацията на МОСВ за европарите за околна среда и изменения в климата

Само две седмици през почивния месец август бяха отпуснати за обществено обсъждане на един изключително важен документ, който ще определя как европейските фондове в периода до 2020 година  ще се грижат за приоритетите за околната среда и климата. За това алармират от инициативата „Зелени закони“ и предлагат да се създаде смесена работна група с участието на експерти от екоминистерството и неправителствените организация, които да работят  по тази тема два месеца. В становище, изпратено до министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, от „Зелени закони” сочат, че тази работна група трябва да подобри качеството на публикувания за обществено обсъждане проект на документ „Насоки за интегриране на политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове - Фаза „Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014 - 2020 г.“. Като отчитат усилията на експертите, работили по документа, от „Зелени закони“ посочват, че  процедурата за обществена консултация на проекта на документ целенасочено е предприета в началото на традиционно почивния месец август – от 5-ти до 19-ти, което лиши мнозина експерти от възможност да се запознаят със съдържанието му. „Настояваме да се уреди възможността за внасяне на допълнителни коментари и препоръки  в рамките на следващите два месеца (септември и октомври), така че повече експерти да изкажат своето мнение в писмена форма. Така ще се осигури необходимата публичност, съгласуваност и одобрение от действително широк кръг експерти и заинтересовани страни на този  документ”, посочват от инициативата. В становището на природозащитниците фигурират редица предложения и коментари, които биха помогнали забавения с почти две години проект на документ да се допълни и да се изчисти от общи и недостатъчно ясни изрази. От  „Зелени закони“ дават и конкретен пример с неясен критерий за климат в документа, който не дава никакви разграничения по количествени и качествени показатели: „Де факто е възможно два конкуриращи се в една мярка на дадена Оперативна програма проекта да получат еднакви оценки по този критерий, без значение, че единият би допринесъл за намаляване на емисиите например с 1000 тона/год, а вторият – с 1 тон/год.” Предложението към МОСВ е за създаване на смесена работна група с участие на представители на НПО, които работят в областта на околната среда и промените в климата, със задача да подобрят предлагания документ и със срок на действие 2 месеца, считано от 01.09.2015 г.