Новини

МП подготвя законодателни промени срещу злоупотреби с прехвърляния и продажби на търговски дружества

Във връзка със зачестилите сигнали за злоупотреби с продажби на търговски дружества и дружествени дялове на юридически лица, както и за кражби на имоти, Министерството на правосъдието сформира работна група за изготвяне на пакет от законодателни промени. Нейната основна задача е да обсъди изменения и допълнения в Търговския закон,  Правилника по вписвания и Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, които да регламентират допълнителен контролен механизъм за ограничаване на злоупотребите с прехвърляне на търговски дружества и имоти. Предвижданата ревизия в законодателството е резултат и на анализа, изготвен от Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт след проверки в териториалните звена на Агенцията по вписванията от началото на годината. Анализът показва, че при констатираните случаи на злоупотреби няма нарушения от страна на служителите на АВп, но има пропуски в законодателството с оглед възможностите за по-сериозен контрол. Екипът на Министерството на правосъдието, ангажиран с работа по пакета от законови промени, предвижда новите текстове да са готови и изпратени за приемане в Министерския съвет до края на октомври. Една  от основните идеи е управлението и продажбата на търговски дружества и техни дялове да се изповядват пред нотариус, който да проверява самоличността на страните (продавач и купувач) чрез системата на ЕСГРАОН, до която имат достъп всички нотариуси в страната. След нотариалната заверка, документът задължително ще се представя пред длъжностните лица по регистрация в Търговския регистър при подаване на заявленията за промяна в обстоятелствата на юридическите лица. Ръководител на работната група е заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева. За участие в първото заседание, което е планирано за 8 септември т.г., се канят представители на Агенцията по вписванията, Нотариалната камара, Агенцията по кадастъра, Министерство на вътрешните работи, прокуратурата, Върховния касационен съд, Национално сдружение на общините, Българската асоциация на съдиите по вписванията, Асоциация на банките в България, Министерство на външните работи, Висшия адвокатски съвет, и IT специалисти. Успоредно с това Министерството на правосъдието работи и по идеята за надграждане на единния регистър на пълномощните, с цел той да стане по-ефективен, тъй като в него сега не се представят пълномощните, заверени от кметове на общини, капитани на кораби, както и обстоятелства, заявени пред длъжностни лица от дипломатическите представителства на България в чужбина. С включването на всички тези органи към единния регистър за пълномощни ще се осигури възможността всяка от институциите, пред които тези документи се представят, да може да прави справка по всяко време за истинността им.