Законът

Правителството предлага промени в 80 закона

Въвежда се оценка на въздействието на нормативните актове

Мирослав Еленков Правителството прие законодателната си програма за второто полугодие на 2015 г. Това стана ясно на редовното заседание на кабинета. В нея са включени 80 законопроекта, като сред тях са планове за промени в приоритетни за правителството области. Министерството на околната среда и водите ще предложи корекции в три закона – за управление на отпадъците, за биологичното разнообразие и за защитените територии. Финансовото министерство ще внесе законопроект на Кодекс за застраховането, с който ще бъдат въведени изисквания на три европейски директиви. Поправки в Закона за защита при бедствия готви МВР, а Министерството на отбраната има редакция на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България. Кабинетът ще разгледа и поправки в Закона за закрила и развитие на културата. С тях ще влязат в сила единни правила за финансиране чрез стандарти на държавните, регионалните и общинските културни институти в сферата на музеите и подводните археологически проучвания и на библиотечното дело. В програмата на правителството е заложено да бъдат направени поправки и в Закона за висшето образование, които ще доведат до стимулиране на научноизследователската дейност на висшите училища и развитието на иновациите. Ще се създаде и център за оценка на риска по хранителната верига като самостоятелно звено на подчинение на министъра на земеделието. Неговите компетентности и функции ще бъдат разписани в отделен закон. Министерството на здравеопазването също подготвя изменения в Закона за здравето, с които ще се създаде единна информационна здравна система и оптимизиране на органите на медицинската експертиза. Освен законодателната си програма министрите приеха и проект за изменение на Закона за нормативните актове. Предлаганите промени целят въвеждането на оценка на въздействието (ОВ) при съставянето на нормативни актове като инструмент за усъвършенстване на изготвянето, съгласуването и приемането им. ОВ представлява аналитичен подход за изследване на възможните икономически, социални, екологични и други последици, на разходите, ползите и рисковете от различни варианти на действие за разрешаване на съществуващи проблеми. Тя гарантира, че процесът на вземане на решения и приемане на законодателство се базира на доказателства и данни. Със законопроекта се определят два вида ОВ – предварителна и последваща. От своя страна предварителната е също два вида – частична и цялостна. Предлага се разработването на всеки законопроект или подзаконов нормативен акт на Министерския съвет да бъде предшестван от изготвянето на частична ОВ. На нейна база ще се вземе решение, дали да се изготви цялостна ОВ, за чието прецизиране са необходими повече време и ресурси. В Закона за нормативните актове са предложени и разпоредби, свързани с обществените консултации. Те целят срокът за обществени консултации от 14 дни да бъде увеличен на 30 дни, като е оставена възможност при изрична обосновка в мотивите срокът да бъде по-кратък, но не по-малко от 14 дни. Предлага се също провеждането на обществени консултации на проекти, изготвени от изпълнителната власт или орган на местното самоуправление, да се извършва едновременно и на портала за обществени консултации, поддържан от администрацията на Министерския съвет. Законопроектът предвижда и въвеждане на задължение за предварителен преглед на съответствието на проектите на нормативните актове с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Предложените промени са в съответствие с Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г. и Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г.