Новини

НКСИП обяви процедура за избор на изпълнител за извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект на лот 3.1 АМ „Струма“

На основание чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), приложено Ви изпращам съобщение за публикуване публична покана с предмет: „Извършване на одит за пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел Железница с възложител НКСИП. Извършването на одит на пътна безопасност е независима, подробна, систематична проверка за техническа безопасност, свързана с проектните характеристики на всеки пътен инфраструктурен проект, който се извършва от лица, които притежават необходимата професионална квалификация. Изпълнителят на настоящата поръчка следва да извърши одит за пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, като проверява съответствието на проектните характеристики на представения му проект с изискванията за пътна безопасност. Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 20 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 56 дни. Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 09.09.2015 г в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 – „Деловодство“. Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 10.09.2015 г. в заседателната зала на Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето. Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП: www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“, подгрупа „Публични покани“, електронна преписка ОП-23. Публичната покана е публикувана на сайта на възложителя и в Регистъра за обществените поръчки към АОП с номер на преписката: 9045315.