Новини

Отчуждават се частни имоти за изграждането на обходния път на Монтана

Правителството прие решение за отчуждаване на части от частни имоти за изграждането за обходния път на гр. Монтана. За реконструкцията на инженерни мрежи в землищата на селата Долна Вереница, Войници и Николово и на гр. Монтана, ще бъдат отчуждени 38 дка. Финансирането на процедурата се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура”, а решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. С друго решение в полза на „Енкон Свобода” ЕООД беше учреден безсрочен сервитут върху 104 кв. м в землището на с. Градини, община Генерал Тошево. Теренът ще бъде използван за изграждане и обслужване на подземни електрически кабели за ветроенергийните паркове „Свобода І” и „Мизия І”. За учредяването на сервитута дружеството ще заплати 138 лв. такса и режийни разноски, както и цена за компенсационно залесяване в размер на 110 лв.