Новини

Регионална система за управление на отпадъците готова през октомври

Строителството на Регионалната система за управление на отпадъците е готово на 90%. В момента се доставят и монтират съоръженията за модерната инсталация, с която ще се преработва отпадъка и ще бъде превръщан в тор, еленергия и суровина за промишлеността. Изграждането на системата се финансира от Оперативна програма „Околна среда” на ЕС. Бюджетът ѝ е 33 463 000 лв, като строителната част и доставката на технологичното оборудване е 28 476 500 лв с ДДС. Обектът се изпълнява от Консорциум „ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014“, който обединява три български и две унгарски дружества. От българска страна са „Политрейд Кънстръкшън” ЕООД, която осигурява основната част от строителните работи и монтажа на машините чрез работна ръка изключително от региона, „Водстрой 98” АД, което е с опит в изпълнението на мащабни инфраструктурни проекти и пазарджишката „Строймонтаж” ЕООД. А от унгарска - „МУТ - Унгария” и „Евроасфалт шолгалто” – със солиден опит в Европа. Регионалната система за управление на отпадъците заема площ от 165 декара. В нея ще има сепарираща и компостираща инсталации и площадка за механично третиране на отпадъците по съвременни технологии. Инсталацията ще обслужва 175 хиляди души от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, обединени в Сдружение „За чисти селища”. Ползите от модерната интегрирана система са – разделно събиране на отпадъците, преработка и повторното им оползотворяване, намаляване на отпадъка като цяло. Ще се ограничи вредното въздействие върху атмосферния въздух, почвите и водите и ще се повиши качеството на живот в регион Велико Търново. Освен това, системата стимулира и местната икономика. Добрата базисна екологична инфраструктура, създава предпоставки за привличането на инвестиции. Главната функция на Регионалната система за управление на отпадъците е приемане и екологично съобразно третиране на цялото количество смесено събрани битови отпадъци и на разделно събрани зелени отпадъци при изпълнение на следните дейности: - отделяне и изпращане за оползотворяване на рециклируеми материали /хартия, велпапе, метали, пластмаси, стъкло/; - отделяне и изпращане за оползотворяване на модифицирано гориво от отпадъци /RDF/; - преработка на биоразградимите отпадъци и разделно събрани зелени отпадъци в компост; - депониране на неоползотворени отпадъци в новопроектирани запечатани и изолирани помежду си и от околната среда клетки на депото.