Новини

Изграждат Дигитализационен център в София

Столичната община обяви обществена поръчка за изграждане на инженеринг на Дигиталзационен център. Индикативната му стойност е 164 725,17 лв. Той се изпълнява по проект „Дигитализация на културното наследство – достъпен портал към историческата памет“. Крайният срок за изпълнение е до 120 дни. Оферти се подават до 19 октомври включително, а отварянето им е на другия ден от 10. 00 ч. Изборът ще бъде направен по критерий „икономически най-изгодна оферта“. Техническата оценка има тежест 50 т., като тя е съставена от „Организация и изпълнение на проектирането“ – 25 т., „Предложение за изпълнение на строителството“ – 25 т. Финансовата оценка ще носи 50 т.