Новини

Със законодателни промени регламентират груповия лов на сърна

Проектът за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча предвижда регламентирането на груповия лов на сърна, поради увеличения запас от този вид през последните години. При провеждането на този вид лов се предвижда забрана за използването на кучета. Промените са публикувани за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации на Министерския съвет strategy.bg. Становища по тях могат да се подават до 21 септември. Предлаганите с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча промени са свързани основно с подобряването на организацията на ловната площ при обособяване на ловностопанските райони на ловните дружини и ловностопанските райони на оградени площи, уеднаквяване правилата, осигуряващи упражняването на правото на лов, намаляване на сроковете за групов лов, въвеждане на възможност за групов лов на сърна и не на последно място въвеждане на задължение за ловните сдружения да осигурят охрана и по-добър контрол в районите, които стопанисват. Съгласно разпоредбата на чл. 7 от Закона за лова и опазване на дивеча, към настоящия момент  границите на ловностопанските райони се определят със заповед на министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.  С цел  засилване на стабилността и гарантиране в най-висока степен интересите на ловците при промяна на границите на ловностопанските райони в разработения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча подробно е разписана процедурата и необходимите документи при промяна границите на районите. Във връзка с изложеното и с цел  създаване на необходимата законова основа за промяна само в изключителни случаи на границите на държавните ловни стопанства, в разработения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, е предвидена възможност промяната да се извършва след решение на Ловния съвет към Изпълнителната агенция по горите. Разработеният проект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча цели по-добра регулация при промяна в границите на ловностопанските райони на ловните дружинки, като се дава възможност на  съветите по лова да определят кои граници да бъдат променяни по предложение на управителните съвети на ловните сдружения. По този начин ще бъде прекратена практиката на оказване на опити за въздействие върху директорите на държавните горски и държавните ловни стопанства при промяна на границите на ловностопанските райони на ловните дружини. С цел регламентиране на по-строг режим при изграждането на оградени площи в чл. 8 се въвеждат допълнителни изисквания към стопанисващите дивеча  при подаване на заявлението в Изпълнителната агенция по горите, както и са разписани изискуемите документи. В разработения проект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча е въведено изискването ловните сдружения да назначават специалист по ловно стопанство и ловни надзиратели на пълен работен ден. По този начин ще бъде завишен контролът върху дейността на ловните дружини и ще се осъществява по-ефективна охрана на дивеча в ловностопанските райони предоставени за стопанисване и ползване на дивеча. Проектът на ЗИД на ЗЛОД предвижда забрана за използването на капани за улов на дива свиня. По този начин ще се намали значително създаденото през последните години обществено недоволство и ще се допринесе за общата политика на хуманно отношение към животните. С цел изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 12 и 16 от Директива 1992/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна (по отношение на кафявата мечка) и вече поетия от българската страна ангажимент за привеждане на Закона за лова и опазване на дивеча в съответствие с европейското законодателство е предвидена  пълна забрана за ловуване на кафява мечка в страната. Във връзка с уеднаквяване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за биологичното разнообразие, проектът предвижда издаването на разрешително за отстрел на мечка да бъде извадено от ловния закон и вменено като задължение на министъра на околната среда и водите. Въвежда се изискването ловуването да се извършва освен с гладкоцевно или нарезно огнестрелно ловно оръжие и с лъкове. Създава се възможност лицата, стопанисващи дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча, които имат издадено разрешение за съхранение на ловно оръжие и боеприпаси да могат да го предоставят за ловни цели на физически лица, ловуващи по линията на организирания ловен туризъм, след представяне на валиден билет и разрешение за носене и употреба на съответната категория ловно, огнестрелно оръжие. Също така се облекчава режима за съхранение на служебното огнестрелно оръжие от служителите с контролни функции, които ще могат да го съхраняват по постоянен адрес. Предвидено е и уеднаквяване на срока за групово ловуване на дива свиня както в заградените площи, така и на свобода и въвеждане на забрана за групово ловуване на дивата свиня след 31 декември, което изискване е съобразено с биологията на вида. Направените изменения и допълнения в закона целят да бъдат преодолени недостатъците на действащата до момента нормативна уредба, рефлектиращи върху ползването и стопанисването на дивеча в ловностопанските райони на ловните дружини, както и опазването на кафявата мечка и превеждането на Закона в съответствие с европейското законодателство.