Новини

Борисов: С прекратяването на злоупотребите с маркираните горива бъркаме в дългогодишна рана

„Ще прекратим порочната практика за злоупотреби с горивата за отопление и с маркираните горива, ще съберем митата и акцизите и през разходната част на бюджета ще компенсираме всички, които имат нужда” – така премиерът Бойко Борисов обобщи ефекта на предлагана от правителството промяна в Закона за акцизите и данъчните складове, одобрена на заседанието днес. Тя предвижда увеличаване на акцизните ставки за енергийните продукти, използвани като гориво за отопление, за да се предотвратят на възможностите за отклонение от акцизно облагане чрез използване на тежки и маркирани горива не по предназначение като гориво за отопление, а като моторно гориво. Очакваният ефект за бюджета е в размер на 71 млн. лева. „Това е тема, която ще ощети група хора… Досега никой не е посмял да бръкне в тази рана, а се правят страхотни злоупотреби”, коментира премиерът. Ето и пълният текст от стенограмата на заседанието на Министерски съвет: "Бойко Борисов: Министърът на финансите. Владислав Горанов: Уважаеми господин министър-председател, колеги министри, накратко ще ви представя проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Той е изготвен във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане, както и съобразяване със съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Едновременно с това със законопроекта се предвиждат мерки за предотвратяване възможностите за злоупотреби и отклонение от акцизно облагане. С цел намаляване на административната тежест и разходите за икономически оператори са предложени множества промени, свързани с административни задължения на лицата към Агенция „Митници”. Основните промени в законопроекта са: Въвеждането на режим на директно освобождаване от облагане с акциз за денатуриран по специален метод етилов алкохол за производство на стоки, които не са предназначени за човешка употреба. Съгласно действащия режим, освобождаването от облагане чрез възстановяване на платения акциз – тази мярка, от една страна, ще доведе до намаляване на административната тежест и разходите на икономическите оператори. От друга страна – до повишаване конкурентоспособността на българските производители и подобряване на ликвидността на икономическите оператори, каквато е практиката и в други държави-членки на Европейския съюз. Предвидено е движението от един данъчен склад до друг данъчен склад на един и същи лицензиран складодържател на територията на страната на акцизни стоки, облепени с бандерол, да не се счита за освобождаване за потребление, а същите да са под режим отложено плащане на акциз след получено разрешение от директора на Агенция „Митници”. По този начин се изравнява режимът на движение на акцизни стоки, облепени с акцизен бандерол, за всички видове лицензирани складодържатели. Предложена е промяна, с която се предотвратява възможността лице-вложител, което има неуредени публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници”, да прехвърля собствеността върху акцизните стоки на друго лице-вложител с цел избягване плащането на дължими публични задължения. С цел предотвратяване с възможностите за злоупотреби и отклонения от акцизно облагане чрез неправомерно използване на тежки и маркирани горива не по предназначение като гориво за отопление, а като моторно гориво, е предложено увеличението на акцизните ставки за енергийните продукти, използвани като гориво за отопление, каквато е практиката в значителна част от държавите-членки от Европейския съюз. Обяснявам с две думи. Досега имаше намалена акцизна ставка за дизела, използван като гориво за отопление, и пропан-бутанът. С оглед избягването на многото злоупотреби, които се наблюдават при използването на този тип горива, които се изписват като горива за отопление, а впоследствие се използват като моторно гориво, е предвидено изравняването на акцизната ставка за този вид гориво, когато се ползва като гориво за отопление, с тази, когато се ползва като моторно гориво. В случая това е свързано и с многобройните наказателни процедури срещу Република България за замърсеността на въздуха с фини прахови частици. Очакваме по този начин освен допълнителни приходи в бюджета да премахнем и всички възможни канали за злоупотреби по линия на използването на оцветени горива. В случая специално говорим за дизелите, които се изписват в огромни количества като горива за отопление, а всъщност масово се използват впоследствие (със загубения вече акциз заради по-ниската ставка) като моторни горива. За да бъде прекратена практиката недобросъвестни лица, имащи задължения към Агенция „Митници” да заобикалят плащането на дължими публични вземания чрез прехвърляне на дружество длъжник на безимотни лица и създаване на нови дружества, които да осъществяват дейност по закона, се въвежда изискване да не се издават лицензи и удостоверения на лице, чиито собственици, управители, прокуристи и мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи или мажоритарни съдружници или акционери членове на органи на управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи. Намаляват се и сроковете за възстановяване на акциз за електрическа енергия от три месеца на два месеца. С оглед хармонизиране на закона с действащото законодателство в областта на производството на енергия от ВЕИ, се предлага в обхвата на закона да бъдат включени етери, произведени от биоетанол и втечнен биогаз. Усъвършенстват се разпоредбите, свързани с изчисляване на данъчната основа при комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия съобразно съществуващата практика на Съда на Европейския съюз, като се включват норми в самия закон, за да се избегнат правни спорове по отношение на облагането с акциз на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия. С цел намаляване на възможностите за нерегламентирана продажба на тютюневи изделия е предложено разрешение за търговия с тютюневи изделия да бъдат издавани и за съхранението на тези стоки. Също така се забранява държане, пренасяне и превозване на ръчно свити цигари и цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса – това по аналогия със забраната за пренасяне на повече от две кутии, стандартни пакети цигари. Предлага се и промяна в съотношението между специфичния и пропорционалния акциз на цигарите. Вероятно някои от колегите са запознати, че съгласно изискванията на Европейския съюз минималните ставки за облагане на 1000 къса цигари трябва да нараснат и от началото на 2018 година да достигнат 90 евро за 1000 къса или 177 лева за 1000 къса. В тази връзка и съгласно изискванията на Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн, от 1 януари 2014 година общия акциз върху цигарите трябва да представлява най-малко 60% от средно претеглената продажна цена на дребно на освободените за потребление цигари. По отношение на начина на разпределение на тежестта и размерите на отделните компоненти на смесената структура на акциза за цигари следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 8, §4 от Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 1 януари 2014 година специфичният компонент на акциза върху цигарите не може да е по-малък от 7,5 на сто и по-голям от 76,5 на сто от размера на общата данъчна тежест в резултат на натрупването на специфичния и пропорционалния акциз и ДДС определени върху средно претеглената продажна цена. По данни на Европейската комисия, публикувани в интернет страницата на Главна дирекция TAХUD, към 1 юли 2015 година 16 държави-членки са с по-висок пропорционален акциз на цигарите в сравнение с България, като това са: Австрия, Белгия, Кипър, Чехия Естония, Испания, Финландия, Франция, Хърватия, Унгария, Италия, Литва, Латвия, Люксембург, Малта и Полша. Едновременно с това, при сега действащото съотношение на специфичен и пропорционален акциз по показател обща данъчна тежест, специфичен пропорционален акциз и ДДС като процент от средно претеглената продажна цена България е след най-високите като облагане и е на шесто място след Обединеното кралство, Малта, Гърция, Финландия и Ирландия, а по показател минимален общ акциз - специфичен и пропорционален, като процент от средно претеглената цена България е на трето място след Малта и Обединеното кралство. Тоест ние сме на трето място по най-висока тежест в ниския клас предлагани цигари. В тази връзка и с оглед постепенното нарастване на общата тежест на акциза върху цигарите се предлага специфичният акциз да бъде намален от 101 лева на 70 лева за 1000 къса, като едновременно с това се изменя пропорционалният акциз поетапно до достигане на минималните нива за облагане за Европейския съюз от 1 януари 2018 година, съответно 38% от продажната цена за 2016 година, 40% от продажната цена за 2017 година и 42% от продажната цена за 2018 година. Предлаганата мярка, от една страна, ще доведе до увеличаване на бюджетните приходи, а от друга страна – до намаляване на дела на потреблението на контрабандни цигари, тъй като ще даде възможност за задържане на ценовите равнища на ниския и средния клас цигари. При сравнителен анализ между предложеното със законопроекта съотношение на специфичен и пропорционален акциз и действащото съотношение, включително и поетапното увеличение на акциза, очакваният максимален положителен ефект за бюджета при запазване на потреблението за периода 2016-2018 година е в размер на 119 322 783 лева, пак повтарям – при допускане за запазване нивата на потребление на цигари по отделни видове ценови категории. Следва да се има предвид, че по този начин се избягва огромният натиск към потребление на контрабандни цигари, който се проявява обикновено при увеличаване на акцизните ставки, като най-ниските ценови класове до средните няма да бъдат подложени на такъв натиск за увеличение, което ще даде възможност за запазване на пазара на ниво на изсветляване, какъвто успяваме да го поддържаме в последните месеци. Това е водещият мотив за една подобна промяна. За съжаление, нашето акцизно законодателство е така настроено, че разчитаме на много голяма част от приходната част от постъпления от акциз върху тютюна. Ако с времето склонността към употреба на тютюн намалее в България, ще има възможност и ще се наложи да преструктурираме приходната част на бюджета, за да не разчитаме до такава степен на този приходоизточник. Но засега, при сегашната данъчна система, разчитаме значително като процент от общите приходи на постъпленията от акциз върху тютюневите изделия. Общо взето, това са основните промени, които се предлагат. Разчитаме на тях до голяма степен да дадат допълнителен инструментариум на приходните администрации, в това число и на НАП, която е отговорна за събирането на данъка върху добавената стойност, да изпълняват своите функции и да гарантират устойчиво управление с оглед устойчивост на публичните финанси в следващите години. Благодаря Ви. Бойко Борисов: Тъй като това е тема, която ще ощети група хора, да ви го преведа на по-достъпен език. Към момента държавата е приела, че определени социални функции, училища, ведомства, армия, полиция, детски градини, за да харчат по-малко пари вземат така наречените „оцветени горива” без да се плащат акцизи, нали така Горанов? Владислав Горанов: Плаща се 50 лева на 1000 литра, което е над 10 пъти по-малко от 645 лева на 1000 литра стандартна ставка. Бойко Борисов: Едното е 645, а другото е 50 лева. И тук се правят страхотни злоупотреби. Досега, дето се вика, никой не е посмял да бръкне в тази рана, защото всъщност се явяват фирми посредници, които купуват горивата и ги доставят съответно на ведомствата. И ние си зададохме въпроса – не може ли всички да си купуват гориво на цената която е, да си платят митата и акцизите и накрая на годината като дойде професорът и каже: „За училищата ни трябват 20 милиона отгоре, които сме дали за по-скъпото гориво”, ние вече сме си ги събрали в приходните агенции и си даваме тези пари. Идва армията и казва: „Преди ни давахте толкова гориво на тази цена, разликата ми е толкова…”. Ето, заповядай! Нещо лошо виждате ли в това? Защото ще го гласуваме и искам да знам мненията ви. А разликата от 50 до 650, грубо казано, е 600 лева. Дали няма изкушения от държавни, стопански ръководители и всички останали при тази разлика с тези оцветени горива? А и като направихме проверките сега с Лукарски, оцветени горива се появяват. Тук, разбира се, ние още сутринта на съвещанието възложихме на митниците да станат особено бдителни, след като мине законопроекта през парламента, към вноса на масла. Защото маслата са с нулева ставка и аз съм убеден, че ще започнат да мешат с масла. Но и там сме се подготвили да ги посрещнем, тъй като сега всичките тези проверки продължават, продължават да се откриват нарушения. Някой ще каже: да, ама, примерно, за нафтата проверките са открили четири нарушения, за бензина е едно, но това са места, на които има голям оборот, и докато не го изкореним няма да се спрем. Това в момента приемаме. Защото ще ви потърсят със сигурност да обяснят, че едва ли не ние ще съсипем бедните, болните и тези, които са дотирани. Не, ще си съберем митата и акцизите и през разходната част ще ги компенсираме – с постановление или в самия бюджет. Има време да се изчисли за разликата и да се прекрати тази порочна практика. За екологията също е добре, защото тези оцветители също влияят на околната среда. С една дума тук няма да има никакъв компромис. За миналия месец, ако не ме лъже паметта, бяха 34 милиона повече събрани от цигари, Горанов. Само за един месец повече приходи. Така че, не се гласете да ги харчете, защото пълним и дупките, но и виждате – само за проектирането на инженерното съоръжение по границата в предишната точка даваме четири и половина милиона лева. Отделно на няколко села, на няколко града, на няколко места, където ни бяха помолили, защото има огромни нужди. Така че, парите си вървят и ние искаме още повече да събираме. Тези мерки са, за да се събират повече пари в бюджета. А когато са в бюджета, след това има възможност да се контролират как се разходват – и по Закона за бюджета, и от Парламента, и от прокуратурата също така. Приемаме точка 39."