Новини

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за лечебните заведения

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за лечебните заведения. Депутатите решиха, че националната здравна карта ще съдържа областните здравни карти; конкретните потребности от лекари и лекари по дентална медицина, както и специалисти от професионално направление "Здравни грижи" за осигуряването на достъп на населението до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ за всички области; конкретните потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури за всички области. В нея ще бъде включени анализ на състоянието в областите, включително и за необходимия медицински персонал; видовете медицински дейности, които се планират на регионално ниво. Документът трябва да съдържа и карта на необходимите високотехнологични методи на диагностика и лечение и свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура, както и карта на спешната медицинска помощ, съдържаща брой и местоположение на центровете за спешна медицинска помощ. С Националната здравна карта се идентифицират по области потребностите от лекари и лекари по дентална медицина, по специалности и специалисти от професионално направление "Здравни грижи" в извънболничната медицинска помощ, както и броят легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и по нива на компетентност на съответните структури, като се извършва тяхното планиране, а също и планиране на лечебните заведения, осъществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение. В областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта, директорите на РЗОК сключват договори с лечебни заведения за болнична помощ или техни обединения, избрани по критерии и по ред, определени с наредба на Министерския съвет, решиха депутатите. Депутатите гласуваха още в болница за активно лечение да могат да се предоставят комплексни медицински грижи за болни с определени заболявания и за деца с увреждания и хронични заболявания. Организирането на комплексните грижи в болницата се урежда с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.