Новини

МРРБ предлага да се удължи срокът за изготвяне на технически паспорти

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предлага да се удължи срокът за издаване на технически паспорти на сградите. Това е записано в промяна на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, за предложения и становища от заинтересовани лица, съгласно изискванията чл. 26 от Закона за нормативните актове, публикувана на страницата на ведомството - www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=7298. Според изменението крайната дата за всички сгради независимо дали са държавна, общинска, частна или смесена собственост вече ще е 2022 г. Според вносителите на промяната така се създава възможност реално да се осъществява процесът на техническа паспортизация на строежите, чрез кандидатстване и изпълнение на проекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. или по други оперативни програми на Европейския съюз, в обхвата на които са включени техническо и енергийно обследване на строежите и съставяне на технически паспорти.